สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิรประภา   พรมสาร
 
1. นางสาววิไลพร   บุญประกอบ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 47.89 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐกร   สอนแก้ว
2. เด็กชายธนกร    อ่อนแก้ว
3. เด็กชายธีรพงศ์    ขวัญพร้อม
4. เด็กชายปุรเชษฐ์    ปารมาตร
5. เด็กชายพรพัฒน์   ชัยวิเศษ
6. เด็กชายวรวุฒิ   วัฒนะ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุตรแขก
2. นายสุเจตน์  บำรุงนา