สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกษศิณีย์  บัวเพ็ง
 
1. นางนีรนุช   นวลมัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิรินทรา  แนวมั่น
 
1. นางนีรนุช   นวลมัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงคริษฐา  ดินจันทร์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชาลีชาติ
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีน้อย
2. นางมรรยาท  อมตวิยานนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนกพร  ราชฤทธิ์
2. เด็กชายภูวเดช  แนวมั่น
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีน้อย
2. นางมรรยาท  อมตวิยานนท์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุตชบา  อินทรแย้ม
2. เด็กชายอภิชัย  ศรีรัตน์
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีน้อย
2. นางมรรยาท  อมตวิยานนท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คงยศ
 
1. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงอมิตา  สีผา
 
1. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันญาดา  เกื้อผล
 
1. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 56.42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนันทกร  กี่บุตร
2. เด็กชายบุณณพัฒน์  คงถิ่น
3. เด็กชายปุณณรัตน์  ชัยทอง
4. เด็กชายวศิน  ผุดสุวรรณ
5. เด็กชายสุทธิภัทร  แก้วทอง
6. เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีกรด
 
1. นายภาคินันย์   ชูัยทอง
2. นายถนัด  เต็กเดิม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงญานิศา  ทองเมือง
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ทองเส้ง
2. นางสาวจันทรวรรณ  เรืองศรี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62.25 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ่งกิจ
2. เด็กหญิงอริสา  บัวเพ็ง
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ทองเส้ง
2. นางสาวจันทรวรรณ  เรืองศรี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงทัศนี  กลิ่นด่านกลาง
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ทองเส้ง
2. นางสาวจันทรวรรณ  เรืองศรี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทชัย  ชัยยะ
2. เด็กชายวีรภัทร  รักษารัตน์
3. เด็กชายวุฒิภัทร  ชัยยะ
 
1. นายถนัด  เต็กเดิม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดิ์มงคล  กี่บุตร
2. เด็กชายสราวุธ  นวลนุ่น
3. เด็กชายอธิณัฏฐ์  เหนือคลอง
 
1. นายถนัด  เต็กเดิม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จิตเกิด
2. เด็กชายพงศกร   เพ่งกิจ
3. เด็กหญิงพัชรพร  ผลอินทร์
 
1. นายถนัด  เต็กเดิม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขมิกา  แสดงมิตร
2. เด็กหญิงอริสา  แก้วทอง
3. นางสาวเกศราภรณ์  ผันผ่อน
 
1. นายถนัด  เต็กเดิม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรดา  แถวอุทุม
2. เด็กหญิงสายธาร  จงภักดี
3. เด็กหญิงเปิ้ล  เกื้อมรัมย์
 
1. นางสาวดวงทิพย์  ไพณุจิตร
2. นางสาวอุบลรัตน์  ชูศรี
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64.4 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยทอง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  คงดี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  รักสกุล
 
1. นางสนธยา  สวนรักษา
2. นางสาวดวงทิพย์  ไพณุจิตร