สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62.66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวนิดา  สมเกื้อ
 
1. นางสาวณิชาต์  คงแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ดวงแก้ว
 
1. นางสิรินารี  หลานหลาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56.25 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เสพลัด
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เขียวเกลี้ยง
3. เด็กชายศุภกิจ  จันทร์ส่งแสง
 
1. นางกมลเนตา  ล่องลอย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หนูชื่น
2. เด็กชายศิลป์ศรุต  แก้วกิจ
3. เด็กหญิงสุวิตา  จันทร์เจริญ
 
1. นางกมลเนตร  ล่องลอย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บ่อหนา
2. เด็กชายสุธิราช  นบนอบ
 
1. นางวนิดา  เหมือนพรรณราย
2. นายสมยศ  สมมาตย์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สายป่าน
2. เด็กชายสุรชัย  ทองพูลศรี
 
1. นายสาโรจน์  ลิ้มรังษี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงอนันตญา  สุธสา
 
1. นางบุญมา  พันธุ์สวัสดิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  รัตนบุรี
 
1. นางบุญมา  พันธุ์สวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงนิชาฎา  สุดสาร
 
1. นางเจือใจ  รักนุ้ย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิรดา  ดวงแก้ว
 
1. นางเจือใจ  รักนุ้ย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทร์จันทร์
 
1. นางบุญมา  พันธุ์สวัสดิ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพล  มหาบัน
 
1. นายสมยศ  สมมาตย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วสุข
 
1. นายนพดล  ย่องดำ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอภิชญา  ปะภาหลา
 
1. นายนพดล  ย่องดำ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงอชิรญา  ปะกาหลา
 
1. นายนพดล  ย่องดำ