สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางโทง สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   พรหมกุล
2. เด็กหญิงบุศกร   เพชรเชิงเขา
3. เด็กชายพงศ์พัทธ์   ศรีงาม
 
1. นางสาวระพีพรรณ   ด้วงอินทร์
2. นางสาวดาราวรรณ   กำลังดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญวรา   บุตรแก้ว
2. เด็กหญิงทิพย์มณี   ก้านทอง
3. เด็กหญิงธนาวรรณ   สุขสม
4. เด็กชายบุญนำ   กำลังดี
5. เด็กชายศุภกร  คงผอม
 
1. นางอาลัย   เกิดหนู
2. นางสุจินต์  ภู่ศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงกันตา   พานทอง
2. เด็กหญิงพิชชานันท์   ชัยวิสิทธิ์
3. เด็กชายโบโบ้   พม่า
 
1. นางอาลัย   เกิดหนู
2. นางสาวศรีสุดา  บำรุงวงค์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐนิช   ทองตัด
2. เด็กหญิงรวิพร   บำรุงวงศ์
 
1. นางอภิญญา   กระมล
2. นางสาวสุดาพร    เกลื่อนสิน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ณ นคร
2. เด็กหญิงชลนิภา    จันศิริวงษ์
 
1. นางอภิญญา   กระมล
2. นางสาวสุดาพร   เกลื่อนสิน