สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกรภัทร  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชา  นุ่นคง
3. เด็กชายอลงกรณ์  นิลรัตน์
 
1. นางรัจณา  ยะโกบ
2. นางสาวมัสลิน  คันธชาติกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมลิวรรณ  เครือแบน
2. เด็กหญิงสุปรียา  มณีใหม่
3. เด็กหญิงสุวรรณี  เหลือแก้ว
 
1. นางรัจณา  ยะโกบ
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีนิล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอนัญญา  ขาวปลอด
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เพ็ชรมุณี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีนิล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชมพูนุช  รัชนี
2. เด็กหญิงสุวภัทร  ยาดำ
 
1. นางสาวสวิชญา  ผลทวี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนันทา  เหลือแก้ว
 
1. นายบุญทวี  หลานอา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  นวลวงศ์
 
1. นายสรวิศ  จันพุ่ม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  นวลวงศ์
 
1. นายสรวิศ  จันพุ่ม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณติมา  นุ่นคง
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  เพ็ชรมุณี
3. เด็กชายอนุศิษฎ์  รักพิกุลทอง
 
1. นางสาวมัสลิน  คันธชาติกุล