สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล๑ (ตลาดเก่า) สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   คงรักษา
 
1. นางสงวน   ชิระกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทกานต์   บุตรเมือง
2. เด็กหญิงปวรา   คงพล
3. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง   ไผ่สังข์
 
1. นางสาวเบญจพร   โอพั่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เครือแก้ว
 
1. นางสุวลี   แก้วจันทร์ศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงปริฉัตร    เพชรคง
 
1. นางสาวพิมพร   ประภาศ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัฏฐัชยกร   รินทรามี
 
1. นายมะตอฮา   ซีนา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายกฤติชัย    ข้อยี่แซ่
2. เด็กชายกิตติพศ    ทองมีชู
3. เด็กหญิงวิภารัตน์   ทองด้วง
 
1. นางสาวปาริชาติ  เซ่งฟัด
2. นางอรวรรณ   คงจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  สุวรรณฤทธิ์
2. เด็กหญิงรัษฎาภรณ์   ฤทธิ์เดช
 
1. นางสิริกร   กองหล้า
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงมีนา   โกยกุล
 
1. นายคมสกร   เอ่งฉ้วน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   วิมลขจรสิริ
 
1. นายศักดิ์ศรี  นิจถาวร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรถพร   หลีแคล้ว
 
1. นายศักดิ์ศรี   นิจถาวร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาธิป   มาตรทอง
 
1. นายพิเซษฐ   ปัจฉิม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินาฎ   ถอนอก
 
1. นายพิเซษฐ   ปัจฉิม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงตติยา   แซ่เอี๊ยบ
 
1. นายพิเซษฐ   ปัจฉิม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิยา   ทะนันไชย
 
1. นายพิเซษฐ   ปัจฉิม
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนศิริ    รักมาก
 
1. นางสาวชนิดา   บุญแก้ว
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงจรรทิพย์  เทพวาที
2. เด็กหญิงปทิตตา   รองเลื่อน
3. เด็กชายศุภกฤต   ตันเลียง
 
1. นางสาวเด่นสุดา   โต๊ะนาค
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชาลิณี   ปลองศิริ
2. เด็กหญิงวรลักษณ์    ปลองศิริ
 
1. นายนรุตม์    ตรีวรพันธุ์