สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดภูมิบรรพต สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวจิรา  ศรีเทพ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงการะเกด  ศักดิ์สูง
2. เด็กหญิงจรรยา  บุญเพชร
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  พุดศรี
 
1. นางสาวผ่องผิว  ศรีเรือง
2. นางสาวบริมาส  อินทรมุณี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงชนะ
2. เด็กหญิงจิตรานุช  รัตนรังษี
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรรณทองดี
 
1. นางสาวผ่องผิว  ศรีเรือง
2. นางดารารัตน์  นาคสวาสดิ์