สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุภัทร  เทียมแก้ว
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงปาลินี  หมั่นช่วย
 
1. นางกฤษฎาพร  วงศ์กระสินธุ์
2. นางสาววิณิชลักษณ์  พัทบุรี
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  หนูแดง
2. เด็กชายจีรวัฒน์  พวงนกร้อย
3. เด็กชายธีรภัทร  ขวัญศรี
 
1. นายมนพ  การกล้า
2. นางกฤษฎาพร  วงศ์กระสินธุ์
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขช่วง
2. เด็กชายพลากร  นวนนุ่น
3. เด็กชายอดิเทพ  ปานแก้ว
 
1. นางกฤษฎาพร  วงค์กระสินธุ์
2. นายมนพ  การกล้า