สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเปรมยุดา  ขุนโนนเขวา
 
1. นายบุญชอบ  ขวัญศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงคชิตา  ช่วยมาก
2. เด็กหญิงนิสรี  วาหะ
 
1. นายสานุวัฒน์  นามวงษ์
2. นางสาวณิฆารีย์  ชูระมาน