สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายบวรทัต  เรืองรัตน์
2. เด็กชายเปรมทัต  ขาวแก้ว
 
1. นายสมพร  ลิ่มคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 39.39 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนา  เชื้อบ้านเกาะ
2. เด็กชายภาสวิชญ์  ทองร่วง
 
1. นายอภิชาติ  ตัวตั้ง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนภัทร  ไพศาลกุลอารยะ
2. เด็กหญิงพรนภา  ช่วยคง
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  ทองกระจ่าง