สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรประภา  ศรีงาม
 
1. นางวราภรณ์  เป็ดทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทองจิตร
 
1. นางกรรณ์นิกา  วรรณโน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเปรมยุดา  ขุนโนนเขวา
 
1. นายบุญชอบ  ขวัญศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงอารีนา  ชายคีรี
 
1. นางยุวดี  แสงทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ทองเพ็ชร
 
1. นางอมรรัตน์  ก่ออ้อ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สมบูรณ์
 
1. นางศิริวรรณ  ชูประดิษฐ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทองบ่อ
 
1. นางจุไรวรรณ  พรหมสุวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติน  แซ่เหล่า
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยโสม
3. เด็กหญิงธราทิพย์  ปานแดง
 
1. นางสาวรจนาถ   ประภาส
2. นางศิริวรรณ  ชูประดิษฐ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ลือนาม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ห้วยจันทร์
3. เด็กหญิงอารียา  มาศโอสถ
 
1. นางกรรณ์นิกา  วรรณโน
2. นางสาวธัญญารัตน์  ดำเขียว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงคชิตา  ช่วยมาก
2. เด็กหญิงนิสรี  วาหะ
 
1. นายสานุวัฒน์  นามวงษ์
2. นางสาวณิฆารีย์  ชูระมาน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคณิตา  ช่วยบำรุง
 
1. นายสายชล  ช่วยบำรุง
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชา  หยงสตาร์
2. เด็กหญิงนูรีน  ลิ่มบุตร
3. เด็กหญิงพุทธชาด  ไชยสาลี
 
1. นางสาวจรัสศรี  บุญเกื้อ
2. นางสุมลฑา  จันวนา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนันธร  จุฑามาตย์
2. เด็กชายพลกฤต  กรอบทอง
 
1. นายวิทยา  พาพิมพ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พูลเกิด
 
1. นางกานดา  จงพล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนิต  ส่งเสือ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ค้าไกล
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนนทวรรณ  เหมือนพรรณราย
2. เด็กชายนวพล  รักวงษ์
3. เด็กหญิงอธิณัฏฐ์  กูลเก็ต
 
1. นายเมธี  เวสพันธ์
2. นางสาวศันสนีย์  คงดำ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงชญพร  กุลเถกิง
2. เด็กหญิงชุติกานต์  เทศจันทึก
3. เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเมือง
 
1. นางรัตนา  ทิพย์ลาย
2. นางสุดารัตน์  นามวงษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  ชูทอง
2. เด็กหญิงศรัญญา  ทองปรุง
3. เด็กหญิงอัญชลี  หมั่นค้า
 
1. นางสัณห์สินี  เชียรวิชัย
2. นายสุทธิพงษ์  มั่นคง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  สุขดำ
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ฉิมดี
 
1. นายนพดล  วงศ์นิกร
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายบวรทัต  เรืองรัตน์
2. เด็กชายเปรมทัต  ขาวแก้ว
 
1. นายสมพร  ลิ่มคำ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.17 เงิน 5 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  คงนิล
2. เด็กชายอัครพนธ์  ลิ่มคำ
 
1. นายทวี  ทะวงศ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 39.39 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนา  เชื้อบ้านเกาะ
2. เด็กชายภาสวิชญ์  ทองร่วง
 
1. นายอภิชาติ  ตัวตั้ง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชามาส  ไชยขาว
2. เด็กหญิงธนัชภัค  นวลอ่อน
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อักษรสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนุชนารถ  ม่วงน้อยเจริญ
5. เด็กหญิงสุภัสสร  สังข์เกื้อ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชูช่วย
2. นางสาวกนกพร  เชื้อสง่า
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  นุ่นน้อย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  สะสม
3. เด็กหญิงนิศามณี  เปียกบุตร
4. เด็กหญิงวิรญา  บุญฤทธิ์
5. เด็กหญิงศศิชา  บุตรเส็ม
 
1. นายสนอง  เสือทอง
2. นางสาวมยุรา  แพรกม่วง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชาภา  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นางบุญเรือน  พรหมจันทร์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  จินาภิรมย์
 
1. นางสาวกายทิพย์  นบนอบ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดเอียด
3. เด็กหญิงฑิยดา  ดวงขวัญ
4. เด็กหญิงทิพย์อักษร  ศรีทอง
5. เด็กหญิงนันท์ธิชา  เกกินะ
6. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเรือง
7. เด็กหญิงพิชญา  บุญมา
8. เด็กหญิงยุวธิดา  อบอุ่น
9. เด็กหญิงรักษิณา  ปานกลาง
10. เด็กหญิงรัชฎาพรรณ  หลานโป๊ะ
11. เด็กหญิงวัรดะฮ์  ธรรมชีพ
12. เด็กหญิงวินัสฏา  เมืองชู
13. เด็กหญิงศศิกาญจ  เอ่งฉ้วน
14. เด็กหญิงอนันดา  เอ่งฉ้วน
15. เด็กหญิงอรลดา  ดวงจิตต์
 
1. นางลักขณา  ไสไทย
2. นายพลภูมิ  เชื้อสง่า
3. นางสาวสมศิริ  เอี่ยมน้อย
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ดวงขวัญ
 
1. นางนวย  กีรติวานิชย์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนตรนภิศ  นบนอบ
 
1. นายดำรงศักดิ์  ไพศาลกุลอารยะ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  กุลน้อย
 
1. นางนวย  กีรติวานิชย์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุไซเราะฮ์  ใจสมุทร
 
1. นายดำรงศักดิ์  ไพศาลกุลอารยะ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูเงิน
2. เด็กชายอภิวัชญ์  กุลแก้ว
 
1. นายณฤชิต  ก่ออ้อ
2. นายจีรศักดิ์  ล่องลอย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิเดช
2. เด็กชายภูธิป  ศรีมุกข์
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์รุ่งเรือง
 
1. นายนัฒพล  เทียบแก้ว
2. นางสาวพัชรี  เมืองเมก
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพราวรวี  พูลเกิด
2. เด็กหญิงพฤกษา  สังข์รอด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจเกลี้ยง
 
1. นายนัฒพล  เทียบแก้ว
2. นางสาวพัชรี  เมืองเมก
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมรักษ์  สายป่าน
 
1. นายสุพจน์  ขวัญเกิด
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  หวังพัฒน์
 
1. นายภุชพงศ์  ชูประดิษฐ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมรักษ์  สายป่าน
 
1. นายภุชพงศ์  ชูประดิษฐ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมรักษ์  สายป่าน
 
1. นายสุพจน์  ขวัญเกิด
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  หวังพัฒน์
 
1. นายภุชพงศ์  ชูประดิษฐ์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณหฤทัย  สังขสัญญา
 
1. นางสาวเฉิ่น    เสี้ยว ฟาง
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คลองยวน
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองทิพย์
 
1. นางกอบแก้ว  ตัวตั้ง
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายสุทิวัส  สุดสาย
2. เด็กหญิงอธิติยา  เหมปันดัน
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  กายี
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนภัทร  ไพศาลกุลอารยะ
2. เด็กหญิงพรนภา  ช่วยคง
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  ทองกระจ่าง
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปภังกร  เจริญเอกประภา
2. เด็กชายวิศิษฏ์  เอ่งฉ้วน
3. เด็กชายสุพศร  เพ็ชรรัตน์
 
1. นายธนพล  ฐิติเชษฐกุล
 
45 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  เหมือนพรรณราย
2. เด็กชายชุติพงศ์  สฤษดิ์สุข
3. เด็กชายณฐกร  เอ่งฉ้วน
 
1. นายธนพล  ฐิติเชษฐกุล
 
46 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุลเสฏฐ์  ฐิติเชษฐกุล
2. เด็กหญิงปัญจารีย์  ฐิติเชษฐกุล
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  วัฒนานิล
 
1. นายธนพล  ฐิติเชษฐกุล
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธาดา  คล้ายบุตร
2. เด็กชายนนทพัทธ์  นามบุศย์
3. เด็กชายประกาศิต  สุวรรณโชติ
 
1. นางยุพา  เอ่งฉ้วน
2. นายดำรงศักดิ์  ไพศาลกุลอารยะ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงลลิภัทร  แก้วสี
2. เด็กหญิงวีรวัลย์  ก่อกิตติพงศ์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เดชรักษา
 
1. นางสาวจรูญศรี  กระบี่น้อย
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐริดา  สุวรรณถาวร
2. เด็กหญิงบิสมิล  ถิ่นเกาะยาว
3. เด็กหญิงอารีนะ  ใจสมุทร
 
1. นายณฤชิต  ก่ออ้อ
2. นายจีรศักดิ์  ล่องลอย
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงศุภวดี  ตรีกุล
3. เด็กหญิงอรปรียา  บุญช่วย
 
1. นางโสพิส  จุฑามาตย์
2. นางอารมณ์  แก้วเสริม
 
51 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรรณวดี  หวันน่าหงู
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หมาดสม
3. เด็กหญิงเจนจิรา   วารีกุล
 
1. นางฐิตติมา  สิทธิทวีกุล
2. นางปนิฏฐา  เครือแต้
 
52 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ราชบำเพ็ง
2. เด็กหญิงชลาลัย  สังข์รอด
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกิดรักษ์
 
1. นางบุญเสริม  สีนวลพุด
2. นางเกณิกา  พุฒทอง