สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติวิทยา สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนัจญวา  โต๊ะยะเล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สายวารี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงชามิล  พึ่งหล้า
2. เด็กหญิงวิชญาดา  แตงโม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  อ้อนบุตร
 
1. นางสาวสุดา  หาสุด
2. นางสาวซูรัยญา  สาและ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงซันติน่า  ทำศรี
2. เด็กหญิงบีรุสด้า  บำรุง
3. เด็กหญิงพรนภัส  พึ่งหล้า
 
1. นางสาววรรณภา  มาเล็ก
2. นางสาวเสาวภา  หลานเก
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัชชิดา  เทียนแก้ว
2. เด็กชายอนาวิน  นิลมล
3. เด็กชายฮารีฟีน  เกาะเหม
 
1. นางรสลิน  ปุตสะ
2. นางฟาตีเมาะ  บือโต
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงนาดา  มุคุระ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสล่หมัน
 
1. นางสาวบุหงา  มะหยี
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายพัทยา  ง่าฝา
2. เด็กชายมุคตัร  หาสุด
3. เด็กชายวัชรินทร์  ชายเขาทอง
4. เด็กชายอัฟฟาน  แดงหนำ
5. เด็กชายฮาราวี  หวามาก
 
1. นายรอหีม  สันหะกิจ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรัชชิดา  เทียนแก้ว
 
1. นางสาวจุรีพร  โบบทอง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดาวลดา  สายสมุทร
2. เด็กหญิงวนิดา  บุตรหมัน
3. เด็กหญิงไลลา  เกาะน้อย
 
1. นางนิสรีน  อ่าวลึกน้อย
2. นางสาวยูฮันนี  บ้านนบ