สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณิกา  เชื่องยาง
 
1. นางเอมอร  ปิติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจนชินี  ลอยความสุข
 
1. นางศิริรัตนา  อ่อนเนียม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  แป้นพุ่ม
2. เด็กหญิงชาลิสา  ทองกลับ
3. เด็กชายพสุชา  เหมินทร์
 
1. นางรัศมี  เวสพันธ์
2. นางพรทิยา  พิกุลสนธยา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรมน  ลิ่มเถาว์
2. เด็กหญิงศิอร  หลีกภัย
3. เด็กหญิงอรปรียา  อ่ำปลอด
 
1. นางเอมอร  ปิติ
2. นางสุภาณี  ทองยอด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยิ่ง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ประดิษฐ์นิพนธ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานน  ภิญโญธรรมโนทัย
 
1. นางสาวขวัญใจ  ณ ระนอง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  กิ่งเล็ก
2. เด็กหญิงอาริสา  จันต๊ะหล้า
3. เด็กหญิงเขมิกา  นาคีเพค
 
1. นางพิไลพร  ลิ่มวิภาดากุล
2. นางสาวดนิตา  ธรรมจิตต์
3. นางสาวดนิตา  ธรรมจิตต์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐศร  ถิระพร
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  สุดถนอม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ประดิษฐ์นิพนธ์
2. นางตุลาพร  พรหมฤทธิ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  สัณฐมิตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ประดิษฐ์นิพนธ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพชรพร  ลิ่มวิภาดากุล
 
1. นางสาวพรรณี  กิ่งเล็ํก
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  นิลจันทร์
2. เด็กชายปัณณธร  เทียนกิ่งแก้ว
3. เด็กชายสิรภพ  ไกรนรา
 
1. นางสรศรี  คงมี
2. นางธณิกานต์  ธรรมวิสุทธิ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุส  สีหมุ่น
2. เด็กหญิงซิลมีย์  อารีหมาน
3. เด็กหญิงนภเกตน์  ลักลำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุตรรักษ์
2. นางปรียาภรณ์  บุษย์เพชร
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร  ก่ออ้อ
2. เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพรหม
 
1. นางแก้วตา  ประภาส
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 62.88 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐชนันท์  คงธนาไพบูลย์
2. เด็กชายศุภกร  ถาวรรัตน์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แก้วนพรัตน์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกนบุตร
2. เด็กหญิงชลธาร  หวังสุข
3. เด็กหญิงนัชชา  เกิดสุข
4. เด็กหญิงปิยธิดา  วังบัว
5. เด็กหญิงรัชชประภา  ศรีกระจ่าง
 
1. นางสิรภัค  สีแสง
2. นางสาวลีลาวดี  แซ่เจา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญชลี  ธีระชนาธาร
2. เด็กหญิงชลพินทุ์  เอ่งฉ้วน
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีนิ่ม
4. เด็กหญิงปัญญพัสตร์  เพิ่มหรรษา
5. เด็กหญิงอัญชิสา  คลองรั้ว
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไกรนรา
2. นางสาววราภรณ์  สมนึก
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงภคพร  รักษาจิต
 
1. นางสิรภัค  สีแสง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤดิชนก  ศิลปรัตน์
 
1. นางพรทิพย์  กาลสัมฤทธิ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริวุฒิ
2. เด็กชายธนภัทร  พรรณรังษี
 
1. นางสุภาพ  เกี่ยวพันธ์
2. นางสาวปัญญาภรณ์  เรืองโรจน์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณนธภร  โชคคำสีลา
 
1. นายปิยพงษ์  ทองทุ่ม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิชพญ  โชคคำสีลา
 
1. นายปิยพงษ์  ทองทุ่ม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชนิภา  ช่วยภักดี
2. เด็กหญิงสิริกร  ทองด้วง
 
1. นายธนพัต  รักษาจิตร
2. นางสาวลีลาวดี  แซ่เจา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายกรวัฒน์  คชสวัสดิ์
2. เด็กชายธนวินท์  มีแก้ว
3. เด็กชายเอกรัฐ  บาเร็ม
 
1. นายฮาดี  อาแวกะจิ
2. นางจุฑารัตน์  อารมณ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพู  ศาสนโสภา
2. เด็กหญิงปวริศา  หง้าบุตร
3. เด็กหญิงพัธฐนันญ์  ตันเลียง
 
1. นายฮาดี  อาแวกะจิ
2. นางจุฑารัตน์  อารมณ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์  นาคฤทธิ์
 
1. นายวัชระ  เปียกบุตร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  บุตรย่อง
 
1. นายวัชระ  เปียกบุตร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทักษพร  ถาวรไชย
 
1. นายวัชระ  เปียกบุตร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวริศศา  ไกรนรา
 
1. นายนทีไทย  เทพอักษร
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ช่อจันทร์
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ทวีรัตน์
3. เด็กหญิงธันยชนก  เสดสัน
4. เด็กหญิงนิชดา  เอ่งฉ้วน
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทานะมาศ
6. เด็กหญิงปนัสยา  รอดเกิด
7. เด็กหญิงพรรณพนัช  ล่องตี้
8. เด็กชายภิริษา  บ้านนบ
9. เด็กหญิงศิรดา  ศิริเกส
10. เด็กหญิงสิพิมพ์  เจริญการ
11. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ทับทอง
 
1. นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร
2. นางสาวขวัญเรือน  นบนอบ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.25 ทอง 4 1. เด็กชายณฐรัช  วงษ์เมฆ
2. เด็กชายวริทธิ์นันท์  สุดถนอม
 
1. นางสาวรัตนพร  ปรียะสมุทัย
2. นางสาวนภาพร  กิตติพงษานุรักษ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายติณณ์  เกี่ยวพันธ์
2. เด็กหญิงปวริศา  จุ้งลก
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุกัญญา
2. นางสาวจิราภรณ์  ทองคำ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฏฐพล  เลิศกุลภัควัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  อารยะณธีนนท์
 
1. นางสาวนภาพร  กิตติพงษานุรักษ์
2. นางสาวอรวรรณ  สุกัญญา
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  หาญชนะ
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  สิงห์ศรีโว
3. เด็กชายสิรภพ  สังข์ช่วย
 
1. นางสัตจะ  ธรรมวิสุทธิ์
2. นางนฤมล  นราวุฒิพันธ์