สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกานตราช สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพลอธิป   ถิ่นนิคม
 
1. นางสาวยุวนิตย์   ดวงมนตรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชกานต์   นุรักษ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   หลีเห้ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   บุญเกิด
 
1. นางสาวภทรวรรณ   ส่งศรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   รัตนคช
2. เด็กหญิงศุภิสรา   เจริญการ
 
1. นางสาวจรัสพร   แก้วเสน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายศุภวิชญ์   คงแก้ว
 
1. นางสาวศศิรัศมิ์   ชำนาญสินธ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   เสนดำ
2. เด็กหญิงอภิชยา   โยธารักษ์
 
1. นางสาวดลณภัทร   ขาวปลอด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   เสือพันธ์
 
1. นายวัชรินทร์   ชูศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุชาดา   สุวรรณสังข์
 
1. นายวัชรินทร์    ชูศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาดา   สุวรรณสังข์
 
1. นายวัชรินทร์    ชูศรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.7 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   ศรีงาม
 
1. นายวัชรินทร์   ชูศรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.4 ทอง 9 1. เด็กชายกิตติธัช   ขวางเสน
 
1. นายวัชรินทร์   ชูศรี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายกนกพล   ไชยสมาน
2. เด็กชายศุภชีพ   เพ็งจันทร์
 
1. นายวชิรวิทย์   กี่บุตร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.5 ทอง 11 1. เด็กชายนครินทร์   ช่วยบำรุง
2. เด็กหญิงพนิตา   พึ่งหล้า
3. เด็กชายวิชญภัทร   ทับทิมเมือง
 
1. นางอรวรรณ   คงแก้ว
2. นางสาวสุดารัตน์   สุขบำเพ็ญ
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 12 1. เด็กชายกรรทกร   สมาน
2. เด็กหญิงพิตราภรณ์   บุญเกิด
3. เด็กหญิงเบญญาภา   มิตรมนุษย์
 
1. นางสาวกาญจนา   อินทวงค์
2. นางสาวผการัตน์   รอดสง