สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลคณาพร สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงหยาดฟ้า  สิทธา
 
1. นางสาววรรณวิสา  สุทธิศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนิศา  ศรีชาย
2. เด็กหญิงปวีณ์กร  ชาญสวัสดิ์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  จินายิ้ม
2. นางสุชญาดา  ชาญสวัสดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทรลดา  กาฬสมุทร
 
1. นางสาวกัณหา  ยอดด้วน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขด้วง
 
1. นางสาวสุธิดา  บุญส่ง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายรัชชานนท์  จิตรัตน์
 
1. นางสาวสถาพร  สุกิจ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.75 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนุจรี  ดีกุล
2. เด็กหญิงพิชชาภา  อ้นชู
3. เด็กชายอณรรฆวี  เกียรติเรืองวิทย์
 
1. นางจันทร์สุดา  เอียดศรีชาย
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชุมแก้ว
2. เด็กหญิงปุญนารถ  แก้วสุกสี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักพรหม
 
1. นางสาวเสาวณีย์  นวนเสน
2. นายอานนท์  ยิ่งสั้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุณยาภา  แจ่มจรัส
 
1. นางสาวอรอุมา  สุขย้อย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เรืองเมือง
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  จินายิ้ม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สุวรรณ
2. เด็กชายไชยุทม์  ภิรมย์นก
 
1. นางสาววิมล  ทองใส
2. นางสุชญาดา  ชาญสวัสดิ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรดุก
2. เด็กหญิงกาญจนสุดา  สงแสง
3. เด็กหญิงชารียา  พุฒแก้ว
4. เด็กหญิงญาณิษา  ชำนาญ
5. เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยชนะ
6. เด็กหญิงนราชินันทร์  รัตนมณีย์
7. เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ด้วง
8. เด็กหญิงพิชญาภา  สมบัติอักษร
9. เด็กหญิงศิรภัส  ชัยนาคิน
10. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  แก้วมิ่งเมือง
 
1. นางณัฐนันท์  ขันพระแสง
2. นางดวงเดือน  พูลสวัสดิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์ทอง
 
1. นางเปมิกา  ชื่นอารมณ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภคพล  สุทธินวล
 
1. นางสาวศิรินันท์  จันทร์สี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กชายพงศกร  อักโขมี
 
1. นางสาวสถาพร  สุกิจ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายธนภูมิ  อ้นชู
 
1. นางสาวอาภาพร  กองทอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ลิ้มอภิญญาวรกุล
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยิ่งดี
 
1. นางสาววาสนา  พัฒฉิม
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71.9 เงิน 13 1. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  นิลรัตน์
2. เด็กหญิงภัททิยา  ทองศรี
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชูเดชา
 
1. นางสุมลรัตน์  มีพร้อม