สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรชนก   แก้วทวี
 
1. นางอรวรรณ   ชูมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐญาดา   เรืองทอง
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ยิ่งลาภ
 
1. นางอรวรรณ   ชูมณี
2. นางดวงตา   จิตตะกาญจน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขรรค์เพ็ชร   เพ็ชรเรือนทอง
 
1. นางคำนึง   หอมชื่น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีรวดี   สงนพรัตน์
2. เด็กชายสัญญา   คงเจริญ
 
1. นางวิไล   จันทาโยธิน
2. นางสาวณัชริญา   ธรรมชาติ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา   ปานแก้ว
 
1. นางขวัญตา   วาหะ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชนันท์   สมจิตร
 
1. นางขวัญตา   วาหะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงเทพนภา   ชูจิตต์
 
1. นางขวัญตา   วาหะ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   หนูเกลี้ยง
2. เด็กชายธวัชชัย   นาคอก
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   แก้วดี
4. เด็กหญิงพนิดา   กันสิริ
5. เด็กหญิงภัณฑิลา   พูลสิน
6. เด็กชายภูเก็จ   บุตรสมัน
7. เด็กหญิงศศิภา   ธรรมวณิช
8. เด็กชายสุวิจักขณ์   ฉัพพรรณรังสี
9. เด็กชายอับดุลบาซีส   โตะเฮง
10. เด็กชายไกรศร   หนูทอง
 
1. นางสาววรรณรวี   สุขมาก
2. นางธนพร   จุลโลบล
3. นางสาวนรีรัตน์   เพชรโชติ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก   ยลธรรธรรม
2. เด็กหญิงประพัฒตรา   ขนานใต้
3. เด็กหญิงอทิตา   หลานนุ้ย
 
1. นางดวงตา   จิตตะกาญจน์
2. นางอรวรรณ   ชูมณี
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกวินธิดา   เหมมะ
2. เด็กหญิงวริษฐา   แก้วทวี
 
1. นางสิริพรรณ   แซ่ด่าน
2. นางสุพรรณษา   แก้วพลอย
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินจุฑา   รักสกุล
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   สิงห์ชู
3. เด็กชายบริพัตร   ชัยสวัสดิ์
 
1. นายสถาพร   ปุริสชาติ
2. นายสุรินทร์   จันทร์ส่งแสง
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฤทธิสรณ์   แดงขำ
 
1. นางรำพึง   ขุนจันทร์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ชูประสูตร
 
1. นางขวัญตา   วาหะ