สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงลลนา   ร่มรื่น
 
1. นางสิริมา   อั้นทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรชนก   แก้วทวี
 
1. นางอรวรรณ   ชูมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงพลอยปภัสร์   เม่งบุตร
 
1. นางดวงตา   จิตตะกาญจน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 42.87 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ไหมสีทอง
 
1. นางดวงตา   จิตตะกาญจน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐญาดา   เรืองทอง
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ยิ่งลาภ
 
1. นางอรวรรณ   ชูมณี
2. นางดวงตา   จิตตะกาญจน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขรรค์เพ็ชร   เพ็ชรเรือนทอง
 
1. นางคำนึง   หอมชื่น
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายอภิวิชญ์   ประดิษฐ์สาร
 
1. นายโกศล   สุวรรณโน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีรวดี   สงนพรัตน์
2. เด็กชายสัญญา   คงเจริญ
 
1. นางวิไล   จันทาโยธิน
2. นางสาวณัชริญา   ธรรมชาติ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   สายคำบุตร
2. เด็กหญิงจรรยมณฑน์   รักเครือ
3. เด็กหญิงชุติมา   ทิ้งบริรักษ์
4. เด็กชายธีระพงษ์   ทิพย์สงคราม
5. เด็กหญิงนฤมล   วังบัว
6. เด็กหญิงปรีวัน   จำนงค์รัตน์
7. เด็กหญิงปารวี   ศิริภัย
8. เด็กชายพีรพัฒน์   พันชนะ
9. เด็กหญิงมุขสุดา   สารนุสิน
10. เด็กหญิงยลดา   ทองเนื้อสาม
11. เด็กหญิงวิชญา   มาดโอสถ
12. เด็กหญิงสิรินทรา   แก้วชูแสง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   ชนะเมือง
14. เด็กชายอดิศร   อุดี
15. เด็กหญิงเกวลิน   แก้วเจือ
 
1. นายสุรินทร์   จันทร์ส่งแสง
2. นางธนพร   จุลโลบล
3. นายโยธิน   ไชยชาญยุทธิ์
4. นางศิริพร   ทองทิพย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา   ปานแก้ว
 
1. นางขวัญตา   วาหะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กชายซะยูตี   มารยา
 
1. นางขวัญตา   วาหะ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชนันท์   สมจิตร
 
1. นางขวัญตา   วาหะ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงเทพนภา   ชูจิตต์
 
1. นางขวัญตา   วาหะ
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   หนูเกลี้ยง
2. เด็กชายธวัชชัย   นาคอก
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   แก้วดี
4. เด็กหญิงพนิดา   กันสิริ
5. เด็กหญิงภัณฑิลา   พูลสิน
6. เด็กชายภูเก็จ   บุตรสมัน
7. เด็กหญิงศศิภา   ธรรมวณิช
8. เด็กชายสุวิจักขณ์   ฉัพพรรณรังสี
9. เด็กชายอับดุลบาซีส   โตะเฮง
10. เด็กชายไกรศร   หนูทอง
 
1. นางสาววรรณรวี   สุขมาก
2. นางธนพร   จุลโลบล
3. นางสาวนรีรัตน์   เพชรโชติ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก   ยลธรรธรรม
2. เด็กหญิงประพัฒตรา   ขนานใต้
3. เด็กหญิงอทิตา   หลานนุ้ย
 
1. นางดวงตา   จิตตะกาญจน์
2. นางอรวรรณ   ชูมณี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกวินธิดา   เหมมะ
2. เด็กหญิงวริษฐา   แก้วทวี
 
1. นางสิริพรรณ   แซ่ด่าน
2. นางสุพรรณษา   แก้วพลอย
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์   ศิลป์สวัสดิ์
2. เด็กชายสิริพงษ์   พงษ์พันฑารักษ์
 
1. นางสุพรรณษา   แก้วพลอย
2. นางสิริพรรณ   แซ่ด่าน
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินจุฑา   รักสกุล
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   สิงห์ชู
3. เด็กชายบริพัตร   ชัยสวัสดิ์
 
1. นายสถาพร   ปุริสชาติ
2. นายสุรินทร์   จันทร์ส่งแสง
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัชนิชา   หวังสง่า
2. เด็กหญิงพรนภา   เอียดดำ
3. เด็กชายศุภกร   แก้วตั้ง
 
1. นางมารศรี   จิตพรหม
2. นางสาวนรารัตน์   จุลมัย
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฤทธิสรณ์   แดงขำ
 
1. นางรำพึง   ขุนจันทร์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ชูประสูตร
 
1. นางขวัญตา   วาหะ