สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจิตจงรักษ์ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพชรไพลิน   หยังกุล
 
1. นางสาวอัสมา   อาจหาญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลชนก   กสิคุณ
2. เด็กชายนครินทร์   คิดรอบ
3. เด็กหญิงวิรัญชนา   สุขยัง
 
1. นางสาวทรายแก้ว   ย่าแหม
2. นางสาวสายทิพย์   อุดี