สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.9 เงิน 10 1. เด็กหญิงขนิษฐา   จันจำปา
 
1. นางสาวสุดารัตน์   อินทร์แก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงกวินธิดา   แซ่กั๊วะ
 
1. นางสาวพัชรี   จันจำปา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณณพร   สมหวัง
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ศรเพชร
 
1. นายสุเชษฐ์   หลานฉิม
2. นางสมร   วัฒนยมนาพร
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74.1 เงิน 9 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   เพชรสุริยา
2. เด็กหญิงณัฐธีรา   แก้วปานกัน
3. เด็กหญิงนันท์ลภัส   คงหอ
 
1. นางปราณี   ทิพวัลย์
2. นางสาวอนงค์นาฏ   วงรักษา