สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลลำทับ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงศกุลทิพย์  จันทร์สอน
 
1. นางสาวทัศนีย์  พงค์ทองเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองจิตร
 
1. นางสาวทัศนีย์  พงค์ทองเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87.9 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิชุดา  คงหวัง
 
1. นางกัณหา  ถิระพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงไอวริญญ์  อนุการ
 
1. นางสาววิไล  คงช่วย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัชชา  เพชรคง
2. เด็กหญิงบงกชพร  ดีใจ
3. เด็กหญิงอภิญาดา  แสวงสุข
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชูนะ
2. นางสาวอรอุมา  ซ้วนขาว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรดา  กฐินหอม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศักดิ์ศรี
3. เด็กชายสรวิชญ์  มามาตย์
 
1. นางเสาวลักษณ์  จันทร์เสถียร
2. นางสาวกาญจนา  แสงสุริยัน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีรภัทร์  บุญทอง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปานแก้ว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายโชติมนัส  ชนะกุล
 
1. นางสาวเริงใจ  ช่วยเมือง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายถิรภัทร  ไชยสนธ์
2. เด็กชายสหรัฐ  ศักดิ์ศรี
 
1. นายจิรวัฒน์  บัวแก้ว
2. นางรัชนก  ทับไทร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายตนุภัทร  พระคุณเลิศ
 
1. นางสาวเริงใจ  ช่วยเมือง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิระเมธ  หมวดชนะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือจันทร์
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  บุญเดช
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงนริศรา  หนูรัก
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  มณีมัย
 
1. นางสาวศุภากร  ดำรงวัฒนา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 44.04 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนรวีร์  น้ำรอบ
2. เด็กชายนวินพรรษ  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  หนูศิริ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเปรมปวีร์  สุขใจ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  ลิขชัย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กุลนิล
2. เด็กหญิงลักษิกา  เพ็ชรอาวุธ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ์  พงค์ทองเมือง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พงค์ทองเมือง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รามจันทร์
3. เด็กหญิงชนันภรณ์  ลาดใต้
4. เด็กหญิงปวันพัสตร์  อมรพันธ์
5. เด็กหญิงพัชรพร  คงภักดี
6. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ปิลวาสน์
7. เด็กหญิงภัคจิรา  อินทรฤทธิ์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ช่างคิด
9. เด็กหญิงสุวรรณทิพย์  ขวัญศร
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ์  โพธิญาณ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ์  พงค์ทองเมือง
2. นางสุพัตรา  ไกรน้อย
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังช่วย
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญเดช
3. เด็กหญิงจิดาภา  ทวิสุวรรณ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  บำรุงศรี
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  เชื้อเงิน
6. เด็กหญิงนัทติญา  ปานทน
7. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ขาวล้วน
8. เด็กหญิงประกายดาว  พูลเพิ่ม
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ไทยสุภาพ
10. เด็กหญิงมนรดา  เพชรฤทธิ์
11. เด็กหญิงวริตสรา  ปริมา
12. เด็กหญิงศดานันท์  แก้วเจือ
13. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เม่งบุตร
14. เด็กหญิงอินธิรา  อินทร์ฤทธิ์
15. เด็กหญิงโยสิตา  พัฒนะศิลป์
 
1. นางเสาวลักษณ์  จันทร์เสถียร
2. นางลัดดาวัลย์  ชูนะ
3. นางสาวดวงกมล  ชัยสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายลัพธวิทย์  ชูนะ
 
1. นางกัณหา  ถิระพันธ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 56.7 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสุธรรม
 
1. นางรัชนก  ทับไทร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บำรุงศรี
 
1. นางรัชนก  ทับไทร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.9 ทอง 4 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทร์เสถียร
 
1. นางกัณหา  ถิระพันธ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิรานี  ทองเพ็ง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์เสถียร
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจสมุทร
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  อนันตกุล
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  เพชรร่วง
4. เด็กหญิงจิราพัชร  กำเนิดสงห์
5. เด็กหญิงฐิติพร  ทองขวิด
6. เด็กหญิงทิพกฤตา  ชัยชิต
7. เด็กหญิงศุภลักษณ์  รัตนบุรี
8. เด็กหญิงเจนจิรา  นันตเคนทร์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  ลิขชัย
2. นางสาวเจนจิรา  รักการ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติน  สมเขาใหญ่
2. เด็กชายกิตติพัทธ์  พรหมรักษา
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทร์ส่งแสง
4. เด็กชายณัฐดนัย  ใยศรีงาม
5. เด็กชายณัฐพล  เรืองฤทธิ์
6. เด็กชายวรเมธ  ใจสมุทร
 
1. นางดาราวรรณ  ชูรักษ์
2. นางสาวเริงใจ  ช่วยเมือง
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิณณวัตร  เกิดทิพย์
2. เด็กชายนราศักดิ์  ทองพิจิตร
3. เด็กชายปวริศ  ฤทธิรงค์
4. เด็กชายภัทรภณ  หาญณรงค์
5. เด็กชายรติพงษ์  เครือจันทร์
6. เด็กชายสิทธิชัย  เครือจันทร์
 
1. นายชนิลธร  บุญทอง
2. นายจิรวัฒน์  บัวแก้ว
3. นางดาราวรรณ  ชูรักษ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชชาภา  หอมเดช
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  คงสุข
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  คงสุข
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชูนะ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงธัญนภัส  ปานชู
 
1. นางปรีดา  อ่อนเกตุพล
2. นางสาวจันจิรา  ศรีสุข
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกีรติกา  เพชรคง
2. เด็กชายรชต  ชินวรรณบุตร
 
1. นางสาวจันจิรา  ศรีสุข
2. นางปรีดา  อ่อนเกตุพล
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายชโนทัย  บุญช่วย
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ศิริพรหม
3. เด็กชายสิรดนัย  ศรีสมโภชน์
 
1. นายจุมต์  หาญกล้า
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ่ำลอย
2. เด็กหญิงกรรภิรมย์  ศรีสุขใส
3. เด็กชายณัฐภูมิ  อยู่ทองอินทร์
 
1. นางเพ็ญพักตร์   ศิรินุพงศ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์สอน