สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอ่าวลึก สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   ทองเดช
 
1. นางอุทัย   เรืองสังข์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์    ค้าไกล
2. เด็กหญิงธัญพร   เล็กขำ
3. เด็กชายภูผา   พลอยสุวรรณ
 
1. นางณัฐกฤตา   ชูช่วย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์    อมรลักษณ์
 
1. นางสาวสุภาพร   เพชรสาย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กชายธนธรณ์   นวลมี
 
1. นางพงศ์ศิริ   โกมล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.3 เงิน 10 1. เด็กหญิงนะดา   บุตรสมัน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์    เบ็ตเสร็จ