สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตา  เผ่าชู
 
1. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก่นทอง
 
1. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชนะกุล
2. เด็กหญิงสุธิตา  หนูยงค์
3. เด็กหญิงสุพิชณาย์  น้อยพิทักษ์
 
1. นางกุสุมา  ประภาสวัต
2. นางสาวกิริยา  นบนอบ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนิตา  บุญวาสนา
2. เด็กหญิงปลิตา  แซ่เฮง
3. เด็กหญิงพรสุดา  ลายกำเนิด
4. เด็กหญิงฟาฮารีม๊ะ  บ้าเหร็ม
5. เด็กหญิงสุรัตน์ติยา  ศรีเมือง
 
1. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
2. นางสมานใจ  ชัยสุวรรณ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงพริมา  ยุบลชัย
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ย่องดำ
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  นาวาสมุทร
4. เด็กหญิงอรยา  แตงโม
5. เด็กหญิงเกศธิดาทิพย์  ตราชู
 
1. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
2. นางสุวดี  บุญชูประภา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุไรโรจน์
2. เด็กชายกฤษฎา  โต๊ะมุดอ
3. เด็กชายณัฐนนท์  กาหลง
4. เด็กหญิงปัญญดา  ส่งทวน
5. เด็กชายสุธินันท์  ผิวดี
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ฮ้อ
2. นายวิระ  บุตรฤทธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิลาสินี  จันทโร
2. เด็กชายเต็มรัก  เอ่งฉ้วน
 
1. นางเยาวภา  แซ่ตัน
2. นางรุ่งรัชนีย์  วรเกียรติกุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายก้องภพ  พลเดช
 
1. นายกริชศิลป์  วรินทร์เวช
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์  รบมานา
 
1. นายกริชศิลป์  วรินทร์เวช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญสิริ  เกกินะ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกานต์  ภูเก้าล้วน
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิมูฮัมหมัดอัลฟารุ้ก  โว๊ะนิเน็ง
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกานต์  ภูเก้าล้วน
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ  บุญทอง
 
1. นายสำราญ  มณีสุวรรณ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แตงโม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มประจันทร์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองละเอียด
4. เด็กหญิงพนิดา  ทรงงาม
5. เด็กหญิงพิริสา  ยุบลชัย
6. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุตรหลำ
7. เด็กหญิงสิริยากร  เกบุตร
8. เด็กหญิงเพชรดาว  โบบทอง
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นายพิทักษ์  บุณยเกียรติ
3. นางรุ่งรัชนีย์  วรเกียรติกุล
4. นายชุมพล  อมตวิทยานนท์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แตงโม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มประจันทร์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองละเอียด
4. เด็กหญิงพนิดา  ทรงงาม
5. เด็กหญิงพิริสา  ยุบลชัย
6. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุตรหลำ
7. เด็กหญิงสิริยากร  เกบุตร
8. เด็กหญิงเพชรดาว  โบบทอง
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นายชุมพล  อมตวิทยานนท์
3. นายสายัณห์  ดำดี
4. นางเยาวดี  เล็กกุล
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายวรเมธ  สืบสุข
2. เด็กชายวัชรินทร์  มะเม๊าะ
 
1. นางสาวมยุรี  กุลบุตร
2. นางสาวชณัฐฎา  เจริญสุข
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิรณา  เกตุสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุชาฎา  เหล่พรัด
3. เด็กหญิงอัลปรียา  จันทร์ประกอบ
 
1. นางเสาร์วรักร์  ช่วยบำรุง
2. นางสาวมยุรี  กุลบุตร