สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  สังข์แก้ว
 
1. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายสันติภาพ  เครือหมาน
 
1. นายสำราญ  มณีสุวรรณ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยสวัสดิ์อารี
2. เด็กหญิงยุภาวดี  คำขาว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สุขมีชัย
 
1. นางวันทิพย์  ตราชู
2. นางเยาวดี  เล็กกุล