สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะไทร สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงภัทรลดา  กุลยวน
 
1. นางเคียงจิตต์  นาคะวิสุทธิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูประสูตร
2. เด็กหญิงอรอิศรา  กิ่งกร่อยกลาง
 
1. นายโรจน์ศักดิ์  รักโอ่