สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนาตาชา  คลองรั้ว
 
1. นางสาวอารียา  หวันมาแสะ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจันทกานต์  บุญแหยม
2. เด็กหญิงสิริมา  เก็มบาเส
3. เด็กชายสุรเกียรติ  สุขใส
 
1. นางอรษา  มีสิทธิ์
2. นางสาวพิไลพร  ปาละกุล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายณภัทร  หลานหลงส้า
2. เด็กชายบารอกัต  คงพิพิธ
 
1. นางสุวรรณรัตน์  จันทร์เกษ
2. นางสาวอารียา  หวันมาแสะ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงฤทัยชนก  ลี้เด็น
2. เด็กหญิงสุรัยณี  ลี้เด็น
3. เด็กหญิงอรปรียา  ห้าหวา
 
1. นางสุวรรณรัตน์  จันทร์เกษ
2. นางอรษา  มีสิทธิ์