สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขางาม สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอริสา  หาสัตว์
 
1. นายปรีชา  วรรณรัตน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ว่องไว
 
1. นางอรพิน  บุญแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หาสุด
 
1. นางอรพิน  บุญแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณภัทร  ขันตยาคโม
2. เด็กหญิงอังคณา  พรรณแสง
 
1. นางอรพิน  บุญแก้ว
2. นางสาววิลาวัณย์  หาสุด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงนุริยา  ยิ้มปรัง
2. เด็กหญิงสุปรียา  ประหยัดทรัพย์
 
1. นางอรพิน  บุญแก้ว
2. นายประทีป  แววสง่า
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลญา  พวงพันธ์
2. เด็กชายธีรพงศ์  ประหยัดทรัพย์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  นามกาสี
 
1. นางอรพิน  บุญแก้ว
2. นายเกรียงศักดิ์  ปล้องทอง