สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงณิชารีย์  กาหลง
2. เด็กชายธีรศิลป์  ทองเกิด
3. เด็กหญิงนาซินีน  เหล่ชาย
4. เด็กชายภูวไนย  ขจัดภัย
5. เด็กหญิงวนาสิริ  กุลชั่ง
 
1. นางสาวปรียา  สระสม
2. นางสาวประวีณรัตน์  จันทร์สีหราช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญณิกา  มาศโอสถ
2. เด็กชายจิรภัทร  ก้าเด
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สีลาย
4. เด็กหญิงนันท์นภัทร  บำรุง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุปมา
 
1. นางสาวปรียา  สระสม
2. นางสาวประวีณรัตน์  จันทร์สีหราช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชูกูล
2. เด็กหญิงซาวานี  สามารถ
3. เด็กหญิงนันทิชา  หลานเพ็ง
4. เด็กชายปกป้อง  จันทร์อ่อน
5. เด็กหญิงเกวลิน  สาระวารี
 
1. นางสาวประวีณรัตน์  จันทร์สีหราช
2. นางสาวปรียา  สระสม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ผิวดี
2. เด็กหญิงนิชาภา  สำราญบึงแก
3. เด็กชายปฏิพล  พรมวัง
4. เด็กหญิงพรรวษา  คมขำ
5. เด็กหญิงอริสา  หลิมรักษาสิน
 
1. นางสาวประวีณรัตน์  จันทร์สีหราช
2. นางสาวปรียา  สระสม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ฤทธิวงศ์
2. เด็กชายวันชนะ  ทวีพงศ์ศักดิ์
 
1. นางกนกวรรณ  คงมาก
2. นางสาวปรียา  สระสม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนัญญา  ลาภสกุลทอง
2. เด็กหญิงณภัทร  สุระชาติ
3. เด็กหญิงนันทิยา  ช่วยบำรุง
4. เด็กหญิงปรารถนา  หอมเกสร
5. เด็กหญิงพิชญธิดา  วีรวดีพีพัฒกุล
6. เด็กหญิงมนัสวี  รองจะโป๊ะ
7. เด็กหญิงวิภาดา  สมมิตร
8. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสนบอโด
9. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นักฟ้อน
10. เด็กหญิงสุภัสรา  รอดกุล
 
1. นางกนกวรรณ  คงมาก
2. นางสาววิภารัตน์  กล่อมสุข
3. นางสาวธันยกานต์  อำนาจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติณัฏฐ์  บุตรแขก
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทองจิตต์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงฟารีด้า  สามารถ
2. เด็กหญิงวณัชชญา  บำรุง
 
1. นางสาวสุกัยย๊ะ  ผิวดี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงปิ่นปินัด  พินิจชัน
2. เด็กหญิงสุธิดา  ขาวแดง
 
1. นางสาวสุกัยย๊ะ  ผิวดี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐศรุต  ทองคำ
2. เด็กชายธีรภัทร  อาจบำรุง
3. เด็กหญิงนดา  ไพโรจน์
 
1. นางสาวสุกัยย๊ะ  ผิวดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญดา  ซอและฮ์
2. เด็กชายพลณภัทร  กูลหลัง
3. เด็กชายวิทยากร  ผาสุก
 
1. นายภัสฑรัช  สายเส็น
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายสุรวีย์  ดินแดง
 
1. นางสาวธันยกานต์  อวินาจ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 8 1. เด็กชายสุรวีย์  ดินแดง
 
1. นางสาวธันยกานต์  อวินาจ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายนุ้ย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โต๊ะหยีอีด
 
1. นางสาวนูรีดา  สาดีน
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปานสุข
2. เด็กหญิงธัญธิตา  ชาญน้ำ
3. เด็กหญิงอันดา  ไพโรจน์
 
1. นางจุรีพร  มิตรเมือง
2. นางสาวสายฝน  ทิพมณี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองเกิด
2. เด็กหญิงรุจนี  ช่างเรือ
3. เด็กหญิงวัรดีย์  ไชยมาศ
 
1. นางสาวกาญจนา  สนั่นป่า
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรสุตา  บุตรเติบ
2. เด็กหญิงธนัญญา  ตาวัน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ไทยราช
 
1. นายธนกฤต  วรรณรังษี