สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงอินทิรา  วิลัย
 
1. นางประทิพย์  เข็มขาว
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงนัญจมี  แดงนุ้ย
2. เด็กหญิงมนัญชยา  มาดชาย
3. เด็กชายรติภูมิ  บ่อม่วง
 
1. นางสาวรัตติยา  พันธ์พฤกษ์
2. นางสาวพูวีลา  ดอเล๊าะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายธนภัทร  บุญเสน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ปุสสะ
3. เด็กชายอานัส  รักโอ
 
1. นางสาวสุกัญญา  วะจิดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงบิลกิส  สาแม
 
1. นางสาวสุไหวดา  ปูตีล่า
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงชญานินท์  ลุงหมาย
2. เด็กชายพงศธร  พุ่มศรี
 
1. นางกนกวรรณ  คงมาก
2. นางสาวปรียา  สระสม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชารีย์  กาหลง
2. เด็กหญิงธารีพร  สุเหร็น
3. เด็กหญิงนภัส  จันนิยม
4. เด็กหญิงนันทิชา  หลานเพ็ง
5. เด็กหญิงปราณปริยา  ขนานใต้
6. เด็กหญิงปรารวี  รักโอ่
7. เด็กหญิงฟารีดา  สามารถ
8. เด็กหญิงวณัชชญา  บำรุง
9. เด็กหญิงวรกานต์  จันทรดี
10. เด็กหญิงสกาย  เมลโลดี้คอย
11. เด็กหญิงสุชานาฎ  เอ่งฉ้วน
12. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นักฟ้อน
13. เด็กหญิงอินทิรา  วิลัย
14. เด็กหญิงเปมิกา  อมรวัฒน์
15. เด็กหญิงเพชรรดา  ลารีน
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  คงทวี
2. นางสาวยุวธิดา  วะจิดี
3. นางกนกวรรณ  คงมาก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงนริศรา  ธานามาศ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทองจิตต์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายนิตินัย  บำรุง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทองจิตต์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายธีรภัทร  สายนุ้ย
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทองจิตต์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐนันท์  แท้ธนกิจ
 
1. นางสาวธันยกานต์  อวินาจ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงฟาติน  งานแข็ง
 
1. นางสาวธันยกานต์  อวินาจ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงชญานนท์  ลุงหมาย
2. เด็กชายสราวุฒิ  โสเชื้อ
3. เด็กหญิงฮายาตี  โสเชื้อ
 
1. นางประทิพย์  เข็มขาว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กชายธัญญ์เทพ  แก้วงาม
2. เด็กชายอภิรักษ์  มุคุระ
 
1. นางสาวนูรีดา  สาดีน
2. นางสาวปรียา  สระสม