สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภานุพงศ์  ความสุข
2. เด็กหญิงอลิตา  เพ็ชสุด
 
1. นายชนันต์  ศรีชาย
2. นางสาวนุชนา  บัวศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 49.78 เข้าร่วม 5 1. นายพิพรรธช์  ปราบไกรศรี
2. นายวรพล  ไพฑูลอาสน์
 
1. นางคำนึง  ศรีชาย