สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   สั่นสท้าน
 
1. นางสาวจิรนา   มาศโอสถ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีรศักดิ์   หาสะอาด
 
1. นางสาวอนงค์นาถ   จงรักษ์