สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนิษฐา  รักเรียม
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  หลีดี
3. เด็กหญิงนุชรีย์  รอดเกิด
 
1. นางกนกน้อย  เดชรักษา