สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรถพล  ขนานใต้
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศิริพงษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศรา  หลีขาว
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศิริพงษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกศรา  หลีขาว
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศิริพงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพล  มาศชาย
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศิริพงษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ฝั่งฝา
2. เด็กชายสิทธิพล  มาศชาย
 
1. นายนพดล  ฝั่งขวา
2. นายกมล  บ่อหนา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลธิชาติ  ใจดำ
2. เด็กชายวรวัฒน์  พรหมรุ่ง
 
1. นายนพดล  ฝั่งขวา
2. นายกมล  บ่อหนา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนายุทธ  คลองยวน
2. เด็กชายสุวิทย์  ชลธี
3. เด็กชายอรรถโกวิท  แซ่เอี่ยว
 
1. นายชาญวิทย์  สิงหบำรุง
2. นายวันชัย  อารมณ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขาวเล็ก
2. เด็กหญิงนิตยา  โสหัส
3. เด็กหญิงพิยดา  กิ่งเล็ก
4. เด็กหญิงศศิธร  มิลำเอียง
5. เด็กหญิงศศิธร  สงเส็น
6. เด็กหญิงศิริพร  หวังผล
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศิริพงษ์
2. นางสาวยุพาพร  นวลศรี
3. นายกมล  บ่อหนา
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทนา  มาศโอสถ
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  เกตขาว
3. เด็กหญิงอรปรียา  มาศโอสถ
 
1. นางอัจฉรา  บินระหีม
2. นางวิไลลักษณ์  ศรีเนียม
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุเทพ  คลองยวน
 
1. นางอารีวรรณ  ทิพย์แก้ว
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  กุลพ่อ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แนวหาด
3. เด็กชายภานุเดช  สาระภี
4. เด็กชายรพีภัทร  เอ่งล่อง
5. เด็กหญิงสุนิสา  ฝากุล
6. เด็กหญิงแก้วใจ  คลองยวน
7. เด็กหญิงโชติรส  หาบหา
 
1. นางอัจฉรา  บินระหีม
2. นางวิไลลักษณ์  ศรีเนียม
3. นางโสภา  บุตรสมัน