สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายสุกัลย์  ชายกุล
 
1. นายสมาน  มาศโอสถ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.8 เงิน 10 1. เด็กชายสุกัลย์  ชายกุล
 
1. นายสมาน  มาศโอสถ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดารักษ์  หยาตา
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  หลานอา
3. เด็กหญิงอริสา  เชื้อสง่า
 
1. นางสุภาพร  วันช่วย
2. นางกิริยา  เอี้ยวน้อย