สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ชายกุล
 
1. นางประสม  อาชวากร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงโซเฟีย  ตาวัน
 
1. นางจารุวรรณ  บุษบงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ลูกเล็ก
2. เด็กชายยุทธภูมิ  ไกรบุตร
 
1. นางสุภาพร  วันช่วย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 1. เด็กชายอนุวัฒน์  บ่อหนา
 
1. นางสุพัฒน์  ชดช้อย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายประวิทย์  อุปมา
 
1. นางประสม  อาชวากร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายสุกัลย์  ชายกุล
 
1. นายสมาน  มาศโอสถ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ชายกุล
 
1. นายสมาน  มาศโอสถ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.8 เงิน 10 1. เด็กชายสุกัลย์  ชายกุล
 
1. นายสมาน  มาศโอสถ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดารักษ์  หยาตา
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  หลานอา
3. เด็กหญิงอริสา  เชื้อสง่า
 
1. นางสุภาพร  วันช่วย
2. นางกิริยา  เอี้ยวน้อย
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญา  สาระวารี
2. เด็กหญิงสุวัลวสา  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงอริสรา  สิมวิเศษ
 
1. นางสุทธิ์ถนอม  บุญเสริม
2. นางสาวบุษบา  ลิ่มบุตร