สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร   น้ำยาง
 
1. นางประภา   ย้วนเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอชิตา   ไชยชิต
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ   เพชรสุทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงปลายฟ้า   ละเมาะ
 
1. นางสมร   สาระวารี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ภัยมณี
 
1. นางสาวณัฎฐกานต์   ทับเที่ยง
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติมศักดิ์   นับทอง
2. เด็กชายทศพร   อมรพรรณศิริ
3. เด็กชายภควัต   รักษ์ชูชื่น
 
1. นายสมพร    คำฝอย
2. นางสาวสุวิมล   หนูวงษ์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณิน   น้ำมัน
2. เด็กชายพรพนา   เบ็ดเสร็จ
3. เด็กชายเจษฎา   เซ่งกั้ว
 
1. นายสมพร   คำฝอย
2. นางสาวสุวิมล   หนูวงษ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรมรักษ์   ดีใจ
2. เด็กชายภัทรกร   ชูร่ม
3. เด็กชายวีระวัฒน์   บุญศิริ
 
1. นางอรจิต   ประสงค์ศิลป์
2. นางสาวพิมพ์ชนก   พัฒนา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิดา   สุริยามโนรมย์
2. เด็กหญิงนัสรีญา   บ้าเร็ม
3. เด็กหญิงสรารัตน์   โต๊ะขวัญ
 
1. นางอรจิต   ประสงค์ศิลป์
2. นางสาวอุมาพร  ขาวแขก
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงน้ำเพชร   ดาราแม
2. เด็กหญิงราชาวดี   มีภาพ
3. เด็กหญิงวรรณพร   พงศาวสีกุล
 
1. นางอรจิต   ประสงค์ศิลป์
2. นางสาวสุนันทา  แสงสุข