สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงบุญสิตา  สามารถ
2. เด็กหญิงพัชราภา  ผิวดี
3. เด็กหญิงภวรรญา  เกื้อบุตร
 
1. นางสาวมูนีเราะห์  คงเดิม
2. นางบุษรินทร์  ช่างสนั่น
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐฤณี  ตาวัน
2. เด็กหญิงเกศริน  หลีเด็น
 
1. นางสาวสุวรัศมิ์  แก้วประสิทธิ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงอัญญาริญ  ช่างสนั่น
 
1. นางสาวเรณู  ช่างสนั่น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพย์ศิรี  เด็นบาเส
2. เด็กชายนิวัฒน์  บากา
3. เด็กหญิงแพรฟ้า  แดงกุล
 
1. นางสาวสุวรัศมิ์  แก้วประสิทธิ์