สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงปนัสยา  สิเด็น
 
1. นางสาวปฏิมา  บุญสพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพูนนิภา  ทำศรี
 
1. นางพัชราภรณ์  กองสิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  บ้านนบ
2. เด็กหญิงวริษฐา  บุญมาก
3. เด็กหญิงอัยลดา  สาราษฏร์
4. เด็กหญิงอารดา  ศุภพรพงศ์
5. เด็กหญิงอุซมี  นพรัตน์
 
1. นางขวัญใจ  ศรีหมุ่น
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงกลรัตน์  เริงสมุทร
2. เด็กหญิงชัยตูน  เกาะเหม
3. เด็กหญิงณัฐนรี  อุษาวิลาวัณย์
4. เด็กหญิงธัญยธรณ์  บ้านนบ
5. เด็กหญิงธีรนาฎ  ประมัยพิมพ์
6. เด็กหญิงนภสร  ลูกเล็ก
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  มีล่าม
8. เด็กหญิงปนัสยา  บ้านนบ
9. เด็กหญิงมนัสนันต์  ดำดี
10. เด็กหญิงวรรณพร  บ้านนบ
11. เด็กหญิงวรัญญา  กะสิรักษ์
12. เด็กชายวาทิน  บัวทอง
13. เด็กชายวินัย  กะหรีม
14. เด็กหญิงอชิรญา  มาตรบุตร
15. เด็กหญิงอัจฉรา  หลานหาด
 
1. นางสาวนารถยา  มีจันทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  วันศุกร์
 
1. นางพิชญาภา  เพชรทอง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุริญา  ผิวดี
2. เด็กหญิงแพรพลอย  เวลาดี
 
1. นายธีระยุทธ  สมบูรณ์
2. นางพจน์ชนีย์  ชูเดชา