สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงสาวิตรี   แสงสุริยันต์
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์   หนูแก้ว
 
1. นางสุเนตรตา   สมใจ
2. นางเบ็ญจพรรณ   อุกฤษณ์