สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนกลาง สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 35.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายบุญชาติ  หอมสั้น
 
1. นางสาวสุพัตรา  ครุฑธามาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุทธิมาศ
2. เด็กหญิงสวิตตา  บุญมา
 
1. นางสาวสุพัตรา  ครุฑธามาศ
2. นางสาวสุพัตรา  ครุฑธามาศ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มะลิแก้ว
2. เด็กหญิงชนากานต์  บุญมา
3. เด็กหญิงปภาวิดา  อาญา
 
1. นางสาวสนทยา  โกศล
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72.7 เงิน 11 1. เด็กหญิงกานต์รวี  เครือจันทร์
2. เด็กหญิงนภัสสร  แตงแก้ว
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  รัตนคำ
 
1. นางสาวนุชรี  อ่อนช่วย
2. นางสาววิไลลักษณ์  เมืองน้อย