สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจริญวิชช์ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดำฝ้าย
2. เด็กหญิงนลินภา  เดชรักษา
3. เด็กหญิงศศินิภา  ทองบำรุง
 
1. นางอุทรรัตน์  เว่นเซ่ง
2. นางสาวกุลธิดา  พูลเพิ่ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายกิตตินันท์  รักวงศ์
2. เด็กชายอัมฤทธิ์  แข็งขัน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ทองแดงกายสิทธิ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีสุกใส
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ขุนนาค
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีชาย
4. เด็กหญิงบุญญิสา  แผ่นทอง
5. เด็กหญิงปพิชญา  จันทรา
6. เด็กหญิงปิยาพัชร์  ชนะกุล
7. เด็กหญิงพิริสา  ศรีนิ่ม
8. เด็กหญิงรัตนาวดี  หนูเกิด
9. เด็กหญิงวรรัตน์  ณะคลิ้ง
10. เด็กหญิงวริสรา  ด้วงวงษ์
11. เด็กหญิงวารดี  หลุ่ยจิ๋ว
12. เด็กหญิงสุปรียา  บุญเพชร
13. เด็กหญิงสุภาพร  ภารา
14. เด็กหญิงเพชรชมพู  แก้วเกตุ
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เด็นแดหวอ
 
1. นางสาวกุลธิดา  พูลเพิ่ม
2. นางสาวกมลรัตน์  บุญฤทธิ์
3. นางสาวศิริพร  เกื้อบุตร
4. นางสาวอมรรัตน์  กาสังข์