สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนใต้ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงคะนึงนิจ    ธรรมจิตต์
2. เด็กชายพัสกร   ปานชู
3. เด็กชายภควัตร   มารยา
4. เด็กชายวรวุธ   ผลเงาะ
5. เด็กหญิงสุรางคณา   จงไกรจักร
 
1. นางเมตตา   สุวรรณโณ
2. นางสาวรุ่งทิวา   บุญเสน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐชนนท์  ชุมวงศ์
2. เด็กชายนครินทร์   ผลเงาะ
3. เด็กชายบริพันธ์   ผะสารพันธ์
 
1. นางเมตตา   สุวรรณโณ
2. นายนิวัฒน์   คงหวัง