สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกคา สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิลละเอียด
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  โกศล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คงทอง
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  จิตแจ่ม
2. นางพรทิพย์  ณะจะทอง