สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  มีจันทร์
2. เด็กหญิงอลดา  นุ้ยขาว
3. เด็กหญิงโสรญา  หวันด้าเหร่
 
1. นางดวงมาลย์  นุ้ยขาว
2. นางสุดใจ  ห้วยลึก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนิดา  มุเส็มสะเดา
2. เด็กหญิงอลิส  ชูทรัพย์
3. เด็กหญิงอารียา  แขกดี
 
1. นางดวงมาลย์  นุ้ยขาว
2. นางสุดใจ  ห้วยลึก
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนากร  หลานชู
2. เด็กชายอตินันท์  สะโตง
3. เด็กชายอัครพล  เขียวสด
 
1. นายขจร  คงบันนึก
2. นางเบญจวรรณ  มณีหลำสะ