สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัสนี  วงแหละ
 
1. นางสาววนาลี  วัฒนวิจารณ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริสรา  หนาดี
 
1. นางสาววรรณภา  ชายกุล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงภิศชนารถ  หนองทะเล
2. เด็กหญิงเก็จกานต์  เกบุตร
3. เด็กหญิงไลหล้า  บุญเกษม
 
1. นางธนภัค  มัคสิงห์
2. นางสุวรรณา  อุสัยนี