สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 36.8 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเอมิกา  อุไรโรจน์
 
1. นางเกียรติสุดา  นาคพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สิทธิสาร
2. เด็กหญิงอรัชพร  เกบุตร
3. เด็กหญิงอัสมา  สาระภี
 
1. นางปรียา  สุวรรณมณี
2. นางสาวขวัญใจ  จิตต์ละเอียด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัชรัตน์  ศรีขนุน
 
1. นางนริศรา  เหล่าเส็น