สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงวัลลญา  ดาวสุวรรณ์
 
1. นางสาคร  บุญรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ประทาน
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ทองสลัก
3. เด็กหญิงรพีพร  อินทรวิเชียร
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  เกิดศิริ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ช่วยบำรุง
3. เด็กหญิงชลมาศ  ทองวิเศษ
4. เด็กหญิงพลวดี  ศรนรินทร์
5. เด็กหญิงวันใส  สังข์รอด
 
1. นางนารีรัตน์  คงจ้อย
2. นายประเสริฐ  สุขมาก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โตเทียน
2. เด็กหญิงณัฐชา  เพชรสำแดง
3. เด็กหญิงบัญฑิตา  แก้วเก้า
4. เด็กหญิงพัฒภิมล  ดาวสุวรรณ์
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ราชนาม
6. เด็กหญิงลักษณ์พร  มากผล
7. เด็กหญิงวรัญญา  สังข์เกื้อ
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทองมาก
9. เด็กหญิงอมรทิพย์  ปลองคีรี
10. เด็กหญิงโสวรส  ชัยศรี
 
1. นายบัญญัติ  ชนะกุล
2. นายวรรณชัย  นาคีเภท
3. นางฤดีภรณ์   ชนะกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ไตรระเบียบ
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ปลองคีรี
3. เด็กหญิงนฤมล  เนตรนคร
4. เด็กหญิงพรภิมล  ภาชนะทอง
5. เด็กหญิงมี่มี่  -
6. เด็กหญิงวรลักษณ์  นันสูงเนิน
7. เด็กหญิงวิชุดา  สุขราช
8. เด็กหญิงสาวิตรี  อานนท์
9. เด็กหญิงอรวรรณ  ขาวเอียด
10. เด็กหญิงโศรดา  ชูศรี
 
1. นางสาวสุจิตรา  มาศชาย
2. นางสาวมนัสนันท์  สินสะ
3. นายบัญญัติ  ชนะกุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงฟ้าใส  สังข์รอด
2. เด็กหญิงศิราวดี  นาคสวาสดิ์
 
1. นายฐปกรณ์  เกตแก้ว
2. นางมณทิพย์  เกตแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมศวร์  เพชรชนะ
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดากร  ศรีทะ
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัฒภิมล  ดาวสุวรรณ์
 
1. นายบัญญัติ  ชนะกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัฒภิมล  ดาวสุวรรณ์
 
1. นายบัญญัติ  ชนะกุล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัฒภิมล  ดาวสุวรรณ์
 
1. นายบัญญัติ  ชนะกุล
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรายุ  แสนกล
2. นางสาวชญานุช  คงน้อย
3. เด็กหญิงณัฐศิริ  บุญเหม
4. เด็กหญิงดาราวดี  เวชกุล
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีเรือง
6. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  สนธิกลับ
7. นางสาวมัณฑนา   ไหมดำ
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  หนุขำ
2. นางมณทิพย์  เกตแก้ว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวัณรัต  ศรีเรือง
2. เด็กหญิงเปรมวดี  รักช่วย
 
1. นางทัศนี  ศรีพารา
2. นางอรพิณ  ชูสุทน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาลิฐา  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  อานนท์
3. เด็กหญิงสุรีพร  เอียดศรี
 
1. นางมณทิพย์  เกตแก้ว
2. นางสาคร  บุญรัตน์