สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  หนูแป้น
 
1. นางนัยญาณี  บุญนำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุภาวรรณ  คงดี
 
1. นายประเสริฐ  สุขมาก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายชินวรณ์  สุวรรณน้อย
2. เด็กหญิงดาราวลี  ฤทธิมาศ
 
1. นายประเสริฐ  สุขมาก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  แป้นช่วย
 
1. นางจีรภา  อันนานนท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  พรมสังข์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  สินสะ