รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงคีตา  เผ่าชู
 
1. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพน 1. เด็กหญิงอชิตา   ไชยชิต
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ   เพชรสุทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   เครือจันทร์
 
1. นางสาวรัชนี  คงจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงปุณิกา  เชื่องยาง
 
1. นางเอมอร  ปิติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กหญิงชลนิภา  นวลสมศรี
 
1. นางวารุณี  ไชยสน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาต่อ 1. เด็กหญิงเกษศิณีย์  บัวเพ็ง
 
1. นางนีรนุช   นวลมัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก่นทอง
 
1. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันครบ
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงพีรกานต์  สุทธิ์สมบัติ
 
1. นางสาวศศิธร  เวสารัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงเจนชินี  ลอยความสุข
 
1. นางศิริรัตนา  อ่อนเนียม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. นางสาวมัศสุนีย์  ชนะกุล
 
1. นางเรียม  แซ่เตี่ยว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายกฤติน  แซ่เหล่า
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยโสม
3. เด็กหญิงธราทิพย์  ปานแดง
 
1. นางสาวรจนาถ   ประภาส
2. นางศิริวรรณ  ชูประดิษฐ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1. เด็กหญิงกนกรดา  กฐินหอม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศักดิ์ศรี
3. เด็กชายสรวิชญ์  มามาตย์
 
1. นางเสาวลักษณ์  จันทร์เสถียร
2. นางสาวกาญจนา  แสงสุริยัน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 1. เด็กชายกัตดาฟี่  สะมาย
2. เด็กหญิงวรางคณา  ชลธี
3. เด็กหญิงอารียา  กาหลง
 
1. นางอรุณี  กลับส่ง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กหญิงวนิดา  ชนะกุล
2. เด็กหญิงอรณิชา  บุรีภักดี
 
1. นางวารุณี  ไชยสน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงฉัตรพร  สวยสม
2. เด็กหญิงสิริกร  นพสุวรรณ
 
1. นายณัฐวัฒน์  เกลี้ยงบุตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยิ่ง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ประดิษฐ์นิพนธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายชานน  ภิญโญธรรมโนทัย
 
1. นางสาวขวัญใจ  ณ ระนอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กชายวรฤทธิ์  อินทรชูด
 
1. นางสาวสมิตานันท์  ภิรมย์รักษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  สีหนันทกุล
2. เด็กชายดรณ์  เปล่งแสง
3. เด็กหญิงอัมนันท์  ประทีป ณ ถลาง
 
1. นายวุฒิชัย  พิมช่างไม้
2. นางสาวพัชรีย์  พงศ์สุวรรณ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงนันทินี   บี้หนู
2. เด็กหญิงรจนา   ผลเงาะ
3. เด็กหญิงวิยดา   จงรักษ์
 
1. นางวันทนีย์   นวลแย้ม
2. นายศราวุธ   เทพสุภา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทร์ประสิทธิ์
2. เด็กชายพัชรพล  ขาวปั้น
3. เด็กหญิงศศิธร  ฉันท์ไทย
 
1. นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร
2. นางสุภาณี  รักษาพันธุ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไม้หอม
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เต้บำรุง
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นราพงศ์
 
1. นางพรจิรา  สายนุ้ย
2. นายประเสริฐ  เนื้อนุ้ย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายชนันธร  จุฑามาตย์
2. เด็กชายพลกฤต  กรอบทอง
 
1. นายวิทยา  พาพิมพ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สืบเหตุ
2. เด็กหญิงด.ญ.ชโลธร  บุญญานนท์
 
1. นางสาวดารณี  เกตุประกอบ
2. นางสาวสุนิสา  เครือทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พูลเกิด
 
1. นางกานดา  จงพล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายธนิต  ส่งเสือ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ค้าไกล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงอนิตา   พูลสวัสดิ์
 
1. นายศราวุธ   เทพสุภา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงนนทวรรณ  เหมือนพรรณราย
2. เด็กชายนวพล  รักวงษ์
3. เด็กหญิงอธิณัฏฐ์  กูลเก็ต
 
1. นายเมธี  เวสพันธ์
2. นางสาวศันสนีย์  คงดำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กชายพัชรพล  ศิริสุข
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จุลเกลี้ยง
3. เด็กหญิงอริศรา  นวลพลับ
 
1. นางพรประภา  ไกรนรา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   ละมุน
2. เด็กชายวีรภัทร   กำเนิด
3. เด็กหญิงเกศรา   บรรดา
 
1. นายธีรศักดิ์   จักษุอภิรักษ์
2. นางกุลนันท์    แซ่เอี๋ยว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาประชาคม 1. เด็กหญิงจารุภัทร  เทียมแก้ว
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงปาลินี  หมั่นช่วย
 
1. นางกฤษฎาพร  วงศ์กระสินธุ์
2. นางสาววิณิชลักษณ์  พัทบุรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนารดี  พัลวัล
2. เด็กหญิงปุณยนุช  วรวุฒิ
3. เด็กหญิงรริญธิป  ระวังสุข
 
1. นางวิไล  ศรีธรรมยศ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  พรหมดวง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงธิดา  พันธ์แตง
2. เด็กหญิงอารียา  คงประจันทร์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ช่างเรือ
 
1. นายนาธาร  ผิวดี
2. นางสาวอังคณา  ทองดำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  ชูทอง
2. เด็กหญิงศรัญญา  ทองปรุง
3. เด็กหญิงอัญชลี  หมั่นค้า
 
1. นางสัณห์สินี  เชียรวิชัย
2. นายสุทธิพงษ์  มั่นคง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แซ่ฮ่อ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ดวงจิตร
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  เอ่งฉ้วน
 
1. นางอ่อนพักร์  หนูเงิน
2. นางวรรณดา  แววสัมพันธ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กชายวิษณุ   วันช่วย
2. เด็กชายเชิดชัย   โต๊ะเด็น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิชิต   หมั่นมา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 1. เด็กชายธนพล  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายวุฒิภัทร  แจ่มสกุล
 
1. นางสาวนันท์นภัส  หนูแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายพายุ  ตังตกาญจนา
2. เด็กชายสุรยุทธ  แป้นบุตร
 
1. นางสงวน  บุญเชื้อ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 1. เด็กชายภัทร  จินา
2. เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์  สะใบงาม
 
1. นางสมศรี  จินา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ประวิง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ขุนอินทร์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายวีรวัฒน์  สังหลัง
2. เด็กชายฮาฟิซ  บุตรหมัน
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงชนินาถ  แก้วควรชุม
2. เด็กหญิงตวัลรัตน์  นวลศิริ
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สังข์รอด
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ชูประสูตร
5. เด็กหญิงไพลิน  จิตรเจตน์
 
1. นางสุจิตรา  ชุมเปีย
2. นางสาวกมลวรรณ  บัวลอย
3. นางนิตยา  กลางบน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กหญิงชิดชนก  กุมทอง
2. เด็กหญิงณัชชา  บุญปลอด
3. เด็กหญิงณิชกมล  พรหมกัณฐ์
4. เด็กหญิงศตพร   พันธ์จิโณ
5. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเดช
 
1. นางวารุณี  ไชยสน
2. นางสาวจุรีวรรณ  ชำนาญกิจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามเพชร
2. เด็กหญิงพัชราภา  อินทรพิบูลย์
3. เด็กหญิงวาสินี  ร่มเย็น
4. เด็กหญิงสุนิสา  นุ่นปาน
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  สุวรรณพันธ์
 
1. นายบุญเจือ  สพานทอง
2. นางลัดดาวรรณ์  ด้วงใส
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกนบุตร
2. เด็กหญิงชลธาร  หวังสุข
3. เด็กหญิงนัชชา  เกิดสุข
4. เด็กหญิงปิยธิดา  วังบัว
5. เด็กหญิงรัชชประภา  ศรีกระจ่าง
 
1. นางสิรภัค  สีแสง
2. นางสาวลีลาวดี  แซ่เจา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปอล้วน
2. เด็กชายนนทพัทธ์  สกุลทอง
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ศิริชัย
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองสาม
5. เด็กหญิงเนตรดาว  มูลกุล
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงกุลปรียา   สั่นสท้าน
2. เด็กชายฐานันดร   ยาแดง
3. เด็กหญิงณัฐภรณ์   ช่างสุวรรณ
4. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   ข้าวงาม
5. เด็กหญิงศศิมา   วัฒนวิจิตร
 
1. นางเกศกมล   ยอดหวิด
2. นายสามารถ   เถื่อนสมสี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุไรโรจน์
2. เด็กชายกฤษฎา  โต๊ะมุดอ
3. เด็กชายณัฐนนท์  กาหลง
4. เด็กหญิงปัญญดา  ส่งทวน
5. เด็กชายสุธินันท์  ผิวดี
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ฮ้อ
2. นายวิระ  บุตรฤทธิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองคำ
2. เด็กชายตะวัน  ช่วยสถิตย์
3. เด็กชายอนุชา  บัวบรรจง
4. เด็กหญิงอริศรา  เอียดมาก
5. เด็กหญิงไอรดา  หีดจินดา
 
1. นายปานศักดิ์  ปริงทอง
2. นางสาวมนณภา  เล่งซ้าย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กชายกิตติธัช   ละงู
2. เด็กหญิงชญานิน   สักเดีย
3. เด็กชายณัฐพล  น้ำขาว
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาดำ
5. เด็กชายธีรยุทธ   หาญทะเล
6. เด็กหญิงนฤมล   ลูกหวาย
7. เด็กหญิงนัทกฤวา   เล็กกอ
8. เด็กชายนันทศร  ลูกหยี
9. เด็กชายนิรัติสัย   สายวารี
10. เด็กชายปฐวี   วิมลเมือง
11. เด็กชายพิเชษฐ์   หาสะอาด
12. เด็กหญิงรัญชิดา   แสงศรี
13. เด็กหญิงวราพร   บุญมี
14. เด็กหญิงศิรภัสสร   ศิริรักษ์
15. เด็กหญิงสาธิตา   ลากุลเพีย
16. เด็กหญิงสุจิรา   หมาดเส็ม
17. เด็กชายอรรถชัย    ทำเผือก
18. เด็กหญิงอัสมี  สาหัดสาอิ
19. เด็กหญิงอารียา   จงรักษ์
 
1. นางดวงรัตน์   จงรักษ์
2. นายวรากร   สูทอก
3. นางสาวอนงค์นาถ   จงรักษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภา  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นางบุญเรือน  พรหมจันทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  จินาภิรมย์
 
1. นางสาวกายทิพย์  นบนอบ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กชายพีรยุทธ  อินทรสาร
 
1. นางจินดา  เจริญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายทิพากร  ดวงทอง
2. เด็กหญิงโชติกา  สมุดความ
 
1. นางเสาวนีย์  ศรีอ่อน
2. นางสาวศิวพร  รัตนเดช
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมชนะ
2. เด็กชายอัครเทพ  รักการ
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายพรวนัช  รัตราช
2. เด็กหญิงสุฑารัตน์  สีเข้ม
 
1. นางกนกวรรณ  คงศิริ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โตเทียน
2. เด็กหญิงณัฐชา  เพชรสำแดง
3. เด็กหญิงบัญฑิตา  แก้วเก้า
4. เด็กหญิงพัฒภิมล  ดาวสุวรรณ์
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ราชนาม
6. เด็กหญิงลักษณ์พร  มากผล
7. เด็กหญิงวรัญญา  สังข์เกื้อ
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทองมาก
9. เด็กหญิงอมรทิพย์  ปลองคีรี
10. เด็กหญิงโสวรส  ชัยศรี
 
1. นายบัญญัติ  ชนะกุล
2. นายวรรณชัย  นาคีเภท
3. นางฤดีภรณ์   ชนะกุล
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ไตรระเบียบ
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ปลองคีรี
3. เด็กหญิงนฤมล  เนตรนคร
4. เด็กหญิงพรภิมล  ภาชนะทอง
5. เด็กหญิงมี่มี่  -
6. เด็กหญิงวรลักษณ์  นันสูงเนิน
7. เด็กหญิงวิชุดา  สุขราช
8. เด็กหญิงสาวิตรี  อานนท์
9. เด็กหญิงอรวรรณ  ขาวเอียด
10. เด็กหญิงโศรดา  ชูศรี
 
1. นางสาวสุจิตรา  มาศชาย
2. นางสาวมนัสนันท์  สินสะ
3. นายบัญญัติ  ชนะกุล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงธนพร   ใจแน่
2. เด็กชายธนายุต  โต๊ะหมาน
3. เด็กหญิงธัญญากร   ทอดทิ้ง
4. เด็กหญิงธันชนก   หมาดทิ้ง
5. เด็กหญิงนริษา  ห้วยลึก
6. เด็กหญิงนัดดาวรรณ   เจริญฤทธิ์
7. เด็กหญิงนันทิตา   เขียวสด
8. เด็กหญิงนันทิมา   หมีนใจ
9. เด็กหญิงบุษบา   บรรดา
10. เด็กหญิงสรินธร   ไฉนวงศ์
11. เด็กหญิงสุกัญญา   รอโซยล๊ะ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์    วาราช
13. เด็กหญิงอภิชญา   มาลิกี
14. เด็กหญิงอัสมา   นุชทอง
15. นายไชยานนท์   อักษร
 
1. นางทิพวรรณ   มากผล
2. นางสาวจริยา   โทบุรี
3. นายพิเชษฐ   ยัสโร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดเอียด
3. เด็กหญิงฑิยดา  ดวงขวัญ
4. เด็กหญิงทิพย์อักษร  ศรีทอง
5. เด็กหญิงนันท์ธิชา  เกกินะ
6. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเรือง
7. เด็กหญิงพิชญา  บุญมา
8. เด็กหญิงยุวธิดา  อบอุ่น
9. เด็กหญิงรักษิณา  ปานกลาง
10. เด็กหญิงรัชฎาพรรณ  หลานโป๊ะ
11. เด็กหญิงวัรดะฮ์  ธรรมชีพ
12. เด็กหญิงวินัสฏา  เมืองชู
13. เด็กหญิงศศิกาญจ  เอ่งฉ้วน
14. เด็กหญิงอนันดา  เอ่งฉ้วน
15. เด็กหญิงอรลดา  ดวงจิตต์
 
1. นางลักขณา  ไสไทย
2. นายพลภูมิ  เชื้อสง่า
3. นางสาวสมศิริ  เอี่ยมน้อย
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองรักแย้ม
2. เด็กหญิงอาภรณ์  ชนะกุล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์
2. นายบุญช่วย  นวลใย
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงธันยพร  ฉันท์ไทย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โยยรัมย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์
2. นายบุญช่วย  นวลใย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  ดวงขวัญ
 
1. นางนวย  กีรติวานิชย์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กชายอภิรักษ์  รบมานา
 
1. นายกริชศิลป์  วรินทร์เวช
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  แซ่แบ
 
1. นายภิญโญ  เอียดประพาฬ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงณนธภร  โชคคำสีลา
 
1. นายปิยพงษ์  ทองทุ่ม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงยุไซเราะฮ์  ใจสมุทร
 
1. นายดำรงศักดิ์  ไพศาลกุลอารยะ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงญาณีรัตน์  หง้าฝา
 
1. นายภิญโญ  เอียดประพาฬ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงชิดชนก  คงเยือกเย็น
 
1. นายภิญโญ  เอียดประพาฬ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหาร 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  ใฝบุญ
 
1. นางสายวสันต์  สบเหมาะ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูเงิน
2. เด็กชายอภิวัชญ์  กุลแก้ว
 
1. นายณฤชิต  ก่ออ้อ
2. นายจีรศักดิ์  ล่องลอย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กหญิงสุตราภัทร  สาเชื้อ
2. เด็กหญิงอารียา  จำเริญลาภ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ขุนเพชร
2. นางริญากร  อาจหาญ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปง 1. เด็กหญิงประภัสสร  หวังกลิ่น
2. เด็กหญิงอรอุมา  เวชกุล
 
1. นางสาวธิติมา  เล็กกุล
2. นางณัฏฐาภรณ์  ประทีป ณ ถลาง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ลายแบน
 
1. นายภิญโญ  เอียดประพาฬ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิเดช
2. เด็กชายภูธิป  ศรีมุกข์
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์รุ่งเรือง
 
1. นายนัฒพล  เทียบแก้ว
2. นางสาวพัชรี  เมืองเมก
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงพราวรวี  พูลเกิด
2. เด็กหญิงพฤกษา  สังข์รอด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจเกลี้ยง
 
1. นายนัฒพล  เทียบแก้ว
2. นางสาวพัชรี  เมืองเมก
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กหญิงอรัญญา  โกงกาง
2. เด็กหญิงเกวลิน  พ่อค้า
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  หึงษาชู
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทุ่มสุวรรณ์
2. นางปราณี  ก๊กใหญ่
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง 1. เด็กชายพงศกร  จันทศิริ
 
1. นายชิโนรส  ทองขุนดำ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายอภิรักษ์  นาคฤทธิ์
 
1. นายวัชระ  เปียกบุตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายปรเมศวร์  เพชรชนะ
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง 1. เด็กชายชิตวัน  เชื้อผาเผ่า
 
1. นายชิโนรส  ทองขุนดำ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 1. เด็กชายชนะชัย  เอี่ยนเล่ง
 
1. นางสาวสาวินีย์  แก้วทอนช้าง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายกฤษดากร  ศรีทะ
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  บุตรย่อง
 
1. นายวัชระ  เปียกบุตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงทักษพร  ถาวรไชย
 
1. นายวัชระ  เปียกบุตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงธัญสิริ  เกกินะ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงอภิชญา   รักกะเปา
 
1. นางนฤนง   อินทร์แก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  สุขพัฒนศรีกุล
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายศักดินันท์   ด้วงมี
 
1. นางนฤนง   อินทร์แก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 1. เด็กชายอัสนี  วงแหละ
 
1. นางสาววนาลี  วัฒนวิจารณ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงพรนภา  จักรแก้ว
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงปิ่นปินันท์   เมืองสุข
 
1. นางอนัญญา   กอบัว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงกรองทอง  ชุมศรี
3. เด็กหญิงจารุศิริ  ศรทอง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวจันทร์
5. เด็กชายธีรพัฒน์  ชัยคำ
6. เด็กหญิงพรสินี  โทแก้ว
7. เด็กชายภานุวัฒน์  ประดับจิตร
8. เด็กหญิงศรัณย์พร  แท่นมณี
9. เด็กชายศิริชัย  ทองบัว
10. เด็กหญิงสุทธิดา  นำนาผล
 
1. นายสมเกียรติ  เยาว์ด้วง
2. นางนงเยาว์  เพชรล้วน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กชายฐาปกร  โฉมทอง
2. เด็กชายธัชชัย  สุภาพ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เจริญพันธ์สุทธิ
4. เด็กหญิงวนิดา  เอี่ยมบุตร
5. เด็กชายศิริศักดิ์  สาระวารี
6. เด็กชายอธิชัย  ลิ่มบุตร
 
1. นายวัชรเกียรติ  ทรัพย์สินทวีกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กชายวัชรพล  มหาบัน
 
1. นายสมยศ  สมมาตย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยวน 1. เด็กชายอรรถพล  ขนานใต้
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศิริพงษ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  พลายด้วง
 
1. นายอรัญวุฒิ  ขวัญเดือน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กหญิงอลิษา  ไชยทอง
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  ไทรทองคำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 1. เด็กชายวัชรพล  เนื้อเกลี้ยง
 
1. นางสวภรณ์  นิจพรพงศ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. เด็กชายอลิฟ  หีมบุญช่วย
 
1. นายสมพงษ์  อินทเสโน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1. เด็กหญิงสุชาดา   สุวรรณสังข์
 
1. นายวัชรินทร์    ชูศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. เด็กหญิงกุลญา  เสทน
 
1. นายสมาน  วะจิดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายสมรักษ์  สายป่าน
 
1. นายภุชพงศ์  ชูประดิษฐ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กชายนนทการ  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางกนกฉัตร  สุขคง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ตั๋นแสงไฟ
 
1. นางกิตติมา  จิตรรักษ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหาร 1. เด็กหญิงกัลยากร  แสนสุข
 
1. นายธีรยุทธ  อาจไพรินทร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายสมรักษ์  สายป่าน
 
1. นายสุพจน์  ขวัญเกิด
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กชายเจษฎา  เบ็ญระเหม
 
1. นางสาววันทนา  ปิติ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  หวังพัฒน์
 
1. นายภุชพงศ์  ชูประดิษฐ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอตง 1. เด็กหญิงปติยาดา  หุทธสอาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา  หนูสาย
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 1. เด็กชายซอดิก  พยายาม
2. เด็กหญิงนัสเร๊าะ  ขาวเชื้อ
3. เด็กหญิงนูรีฮา  กูลน้อย
4. เด็กชายปฏิวัติ  อดทน
5. เด็กชายพีรพงศ์  เอกคณะ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  งดงาม
7. เด็กหญิงมาริสา  หมู่มาก
8. เด็กชายอัษรายุทธ  พยายาม
9. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตรไพศาล
10. เด็กหญิงไปรษญา  พยายาม
 
1. นายชยพล  ดารารัตน์
2. นางสาวศรินณา  พลายละหาญ
3. นางสาววลัยพร  แต้มประสิทธิ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ทองนวล
2. เด็กชายจิรพนธ์   พันธ์รัตนสงคราม
3. เด็กหญิงจิราวรรณ   ชัยยะ
4. เด็กชายชาคริต   วงนุ้ย
5. เด็กหญิงชีวาพร   สมพุ่ม
6. เด็กชายธนภัทร   กลับคง
7. เด็กหญิงปพิชญา   ถิราวุฒิ
8. เด็กหญิงพรรรภัค   เหมือนเหลา
9. เด็กชายสุรบดินทร์   เทพแก้ว
10. เด็กชายอิทธิพล   นุ้ยเจริญ
 
1. นางอนัญญา   กอบัว
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แตงโม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มประจันทร์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองละเอียด
4. เด็กหญิงพนิดา  ทรงงาม
5. เด็กหญิงพิริสา  ยุบลชัย
6. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุตรหลำ
7. เด็กหญิงสิริยากร  เกบุตร
8. เด็กหญิงเพชรดาว  โบบทอง
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นายพิทักษ์  บุณยเกียรติ
3. นางรุ่งรัชนีย์  วรเกียรติกุล
4. นายชุมพล  อมตวิทยานนท์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงจิรายุ  แสนกล
2. นางสาวชญานุช  คงน้อย
3. เด็กหญิงณัฐศิริ  บุญเหม
4. เด็กหญิงดาราวดี  เวชกุล
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีเรือง
6. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  สนธิกลับ
7. นางสาวมัณฑนา   ไหมดำ
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  หนุขำ
2. นางมณทิพย์  เกตแก้ว
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แตงโม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มประจันทร์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองละเอียด
4. เด็กหญิงพนิดา  ทรงงาม
5. เด็กหญิงพิริสา  ยุบลชัย
6. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุตรหลำ
7. เด็กหญิงสิริยากร  เกบุตร
8. เด็กหญิงเพชรดาว  โบบทอง
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นายชุมพล  อมตวิทยานนท์
3. นายสายัณห์  ดำดี
4. นางเยาวดี  เล็กกุล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงชฎาพร  พุ่มเกื้อ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเกื้อ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  เสน่ห์หา
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมชาตรี
5. เด็กหญิงสาธิตา  ศรีขาว
6. เด็กหญิงอรณิชา  รัตนมณี
7. เด็กหญิงอรวรรณ  สายสมบัติ
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมช่วย
 
1. นางพิมพิมล  คงสกุล
2. นางสาวธัญญานุช  ห่อบุตร
3. นายประชิด  ใจบุญ
4. นางมณี  เปียกบุตร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ช่อจันทร์
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ทวีรัตน์
3. เด็กหญิงธันยชนก  เสดสัน
4. เด็กหญิงนิชดา  เอ่งฉ้วน
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทานะมาศ
6. เด็กหญิงปนัสยา  รอดเกิด
7. เด็กหญิงพรรณพนัช  ล่องตี้
8. เด็กชายภิริษา  บ้านนบ
9. เด็กหญิงศิรดา  ศิริเกส
10. เด็กหญิงสิพิมพ์  เจริญการ
11. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ทับทอง
 
1. นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร
2. นางสาวขวัญเรือน  นบนอบ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผลประเสริฐ
2. เด็กชายนวพล  แก้วเพ็ชร
3. เด็กชายวรวิช  บุรา
4. เด็กชายศราวุฒิ  กุลดวงจันทร์
5. เด็กชายอนุภัทร  ศรีอักษร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไตรเทพ  แซ่เจี้ยง
2. นายชัยณรงค์  นะบุตร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1. เด็กหญิงกัลปังหา  อัครเมธาทิพย์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  กาสังข์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายคณาวุธ  เดชยก
2. เด็กชายชาญณรงค์  ล่องลอย
3. เด็กชายธนัฐชา  ศรีทมิตร
4. เด็กชายปิฐิฉัตธ์  พัฒศรีเรือง
5. เด็กชายรุ่งทวี  เผือกสีบูรณ์
6. เด็กชายเทวฤทธิ์  เจริญพงษ์
 
1. นางโสภา  สฤษดิ์สุข
2. นายไพรี  หมวดคง
3. นายกิตติพงศ์  จีนหนู
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงชยุดา  มาศโอสถ
2. เด็กหญิงณัฐกุล  กูลพ่อ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหนียดบุตร
4. เด็กหญิงศศิภา  แนวหาด
5. เด็กหญิงสิรินยา  ชายเชื้อ
6. เด็กหญิงสุกานดา  มาศโอสถ
 
1. นายสุรพงค์  วรรณโน
2. นางสาวิตรี  เอ่งฉ้วน
3. นายบุญส่ง  ทวีทรัพย์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงขวัญนภา  วรรณวงศ์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  มณีมัย
3. เด็กหญิงพรรณิภา  จีนหนู
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองบำรุง
5. เด็กหญิงรัตนพร  หนูเล็ก
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  คลังทอง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  หนูเล็ก
8. เด็กหญิงสุนิตา  บุญขำ
9. เด็กชายอชิรวิทย์  จีนหนู
10. เด็กหญิงเบญญาภา  โชสูงเนิน
 
1. นายชัยณรงค์  นะบุตร
2. นายอำนวย  นวลกุล
3. นางสาวกษมา  มุขประดับ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กหญิงกรกนก   ยลธรรธรรม
2. เด็กหญิงประพัฒตรา   ขนานใต้
3. เด็กหญิงอทิตา   หลานนุ้ย
 
1. นางดวงตา   จิตตะกาญจน์
2. นางอรวรรณ   ชูมณี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงบัวชมพู  สังข์คำ
2. เด็กชายพันธกานต์  บุญเทพ
3. เด็กหญิงอารยา  บุญศรี
 
1. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
2. นายศักดิ์ชัย  เจียวก๊ก
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงนุชวรา  ปาทาน
2. เด็กหญิงพรทิพา  ห่อกุล
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สำเภารัตน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  เพชรเครือ
2. นางสาวอัญชลี  สามารถ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. เด็กหญิงทิพย์ยดา  แซ่ล้าน
2. เด็กหญิงพรรณศรีภู  เทพเเกื้อ
3. เด็กหญิงศิริญญา  เทพเกื้อ
 
1. นางเรียม  แซ่เตี่ยว
2. นางสาวสาวิตรี  อินเกลี้ยง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คลองยวน
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองทิพย์
 
1. นางกอบแก้ว  ตัวตั้ง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กชายวีระศักดิ์   ภักดี
2. เด็กชายอรรถพล   คิดรอบ
 
1. นายสามารถ   เถื่อนสมสี
2. นายเอกพงษ์   ผลเงาะ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยวน 1. เด็กชายธีรยุทธ  ฝั่งฝา
2. เด็กชายสิทธิพล  มาศชาย
 
1. นายนพดล  ฝั่งขวา
2. นายกมล  บ่อหนา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่าปู 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ธรรมจิตต์
2. เด็กหญิงนลินี  ธรรมจิตต์
 
1. นายไพฑูรย์  ทองพัฒน์
2. นางจรรยา  พรหมแสง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่าปู 1. เด็กหญิงสุนันฑา  การะเกตุ
2. นางสาวอัสมา  สุขวิทย์
 
1. นายไพฑูรย์  ทองพัฒน์
2. นางจรรยา  พรหมแสง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กชายชุติวัต  กาญจนคลอด
2. เด็กชายธนภัทร  บัวชุม
 
1. นายลมฝน  กาญจนคลอด
2. นางภัทรอนงค์  กาญจนคลอด
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงปวัณรัต  ศรีเรือง
2. เด็กหญิงเปรมวดี  รักช่วย
 
1. นางทัศนี  ศรีพารา
2. นางอรพิณ  ชูสุทน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานอก 1. เด็กหญิงวราวรรณ   เสาเวียง
2. เด็กหญิงแพรวา   สอนแก้ว
 
1. นางสาวเรวดี   รอดพิบัติ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายปฐมพร  เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญถาวร
 
1. นางออนอุมา  ศรีเณร
2. นายวีระ  เพชรศรี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่าปู 1. เด็กชายวรเวช  คลองมดคัน
2. นายอภิสิทธิ์  จงรักษ์
 
1. นายไพฑูรย์  ทองพัฒน์
2. นางจรรยา  พรหมแสง
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงจิรัญญา  บรรจงดัด
2. เด็กหญิงณัฐญา  เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงเบญจพร  บุญทองเล็ก
 
1. นางสาวพิพัฒน์พร  นวลทอง
2. นางสาวอุไร  หัตถประดิษฐ์
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 1. เด็กชายชัยวิทย์  อินนุพัฒน์
2. เด็กชายปิยภัทร  งามจรัส
3. เด็กชายหัชชกร   ศรีจะทิ้ง
 
1. นายณัฐพงศ์  วงษา
2. นางสาวฉมามาศ  โพธิศิริ
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพน 1. เด็กชายกิตติมศักดิ์   นับทอง
2. เด็กชายทศพร   อมรพรรณศิริ
3. เด็กชายภควัต   รักษ์ชูชื่น
 
1. นายสมพร    คำฝอย
2. นางสาวสุวิมล   หนูวงษ์
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 1. เด็กชายจรัลชัย  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายนวภัทร  สังธรรม
3. เด็กชายอติวิช  โยสีงาม
 
1. นายอรรถพล  อรรถชัยยะ
2. นายอรรถภัทร์  พาหุบุตร
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาประชาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขช่วง
2. เด็กชายพลากร  นวนนุ่น
3. เด็กชายอดิเทพ  ปานแก้ว
 
1. นางกฤษฎาพร  วงค์กระสินธุ์
2. นายมนพ  การกล้า
 
143 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายบุลเสฏฐ์  ฐิติเชษฐกุล
2. เด็กหญิงปัญจารีย์  ฐิติเชษฐกุล
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  วัฒนานิล
 
1. นายธนพล  ฐิติเชษฐกุล
 
144 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กชายจิระวัฒน์  อาจหาญ
2. เด็กชายนาธาร  สร้างสม
3. เด็กชายสหรัฐ  ก๊กใหญ่
 
1. นายเอกพงศ์  อีดเกิด
2. นางสาวนิตยา  หึงษาชู
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล่อม 1. เด็กชายจักราวุฒิ  กี่บุตร
2. เด็กชายทศพร   ส่งศรี
3. เด็กชายศรายุทธ   คงเรือง
 
1. นายคนอง  สิทธิโชค
2. นางวราลักษณ์   อ่าวลึกเหนือ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับปริก 1. เด็กชายจำนงค์  พรมภิทักษ์
2. เด็กชายชาคริต   ทองรอด
3. เด็กชายเจนณรงค์   พงษ์ทองเมือง
 
1. นายวิมล   เดชะ
2. นายไพทร   เกิดสุข
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงชนิดา  อ่อนรัตน์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญเทพ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  บุญเทพ
 
1. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
2. นายปรีชา  กังแฮ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตต์อ่อน
2. เด็กหญิงมยุรีย์  คุ้มกลัด
3. เด็กหญิงอลิชา  ไชยโคตร
 
1. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
2. นายประชิด  ใจบุญ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เอียดอ่อน
2. เด็กหญิงภัทรพิมล  รอดสง
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุขช่วย
4. เด็กหญิงภัทราพร  ช่วยคงมา
5. เด็กหญิงรัตนา  อินตาจัด
6. เด็กหญิงศศิเพ็ญ  สิงห์อินทร์
 
1. นางสมศรี  จินา
2. นางสาวเจียราณี  ชัยสุวรัตน์
3. นางสาวฉมามาศ  โพธิศิริ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เมียนแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ชีช้าง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่เอี๋ยว
4. เด็กหญิงศิริกัลยา  ช่างเรือ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พุฒทอง
6. เด็กหญิงโสรยา  อยู่ทองคำ
 
1. นายเอนก  เกื้อมา
2. นางพะเยาว์  เอ่งฉ้วน
3. นางสาวเบญจวรรณ  วีรสกุล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงนงธนัช  ทองปรุง
2. เด็กหญิงนฤมล  ยะลา
3. เด็กหญิงอภิญญา  แดงกุล
 
1. นางสาวพจนีย์  พัฒภูมิ
2. นางภัทรภร  ไร่ใหญ่
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงปาลิฐา  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  อานนท์
3. เด็กหญิงสุรีพร  เอียดศรี
 
1. นางมณทิพย์  เกตแก้ว
2. นางสาคร  บุญรัตน์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหิน 1. เด็กหญิงกัณฐพัชร์  ไกรเลิศวัฒนพงศ์
2. เด็กชายชลธี  มาตรบุตร
3. เด็กหญิงสุวันนา  บ้านนบ
 
1. นายพงศธร  ศุภพรพงศ์
2. นายสงวน  เสริฐสุรินทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กชายปราบศึก  จันทร์เกิด
2. เด็กชายศิริรักษ์  แก้วศรีสด
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ไชนาคิน
 
1. นายบุญถิ่น  แก้วเซ่ง
2. นายเกียรติศักดิ์  เกกินะ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงจณิสตา  จีนกลับ
2. เด็กหญิงญารินดา  เชื้อทะเล
3. เด็กหญิงนัทชพร  สาระภี
 
1. นางภัทรภร  ใร่ใหญ่
2. นางสาวพจนีย์  พัฒภูมิ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมมา
2. เด็กหญิงปิธิยาภรณ์  ช้างน้ำ
3. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีระพันธ์
 
1. นางสาวอรสิริ  สุระพล
2. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงกิรณา  เกตุสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุชาฎา  เหล่พรัด
3. เด็กหญิงอัลปรียา  จันทร์ประกอบ
 
1. นางเสาร์วรักร์  ช่วยบำรุง
2. นางสาวมยุรี  กุลบุตร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหมาก 1. เด็กหญิงกัญญา  สาระวารี
2. เด็กหญิงสุวัลวสา  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงอริสรา  สิมวิเศษ
 
1. นางสุทธิ์ถนอม  บุญเสริม
2. นางสาวบุษบา  ลิ่มบุตร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 1. เด็กหญิงมุกนิล  สุขชา
2. เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรเกลี้ยง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ชนะพจน์
 
1. นางจิตวรา  แก้วตาทิพย์
2. นางจิราภรณ์  รุ่งเรือง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงพรธิดา  ชุ่มใจ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีวิจารย์
3. เด็กหญิงวาสนา  บุญช่วย
 
1. นางศศิธร  ช่อไม้
2. นางสาวศกลวรรณ  เหมือนทอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงกฤษฐิญา  เอ่งฉ้วน
2. เด็กชายปฎิพล  แดงอนันต์
3. เด็กหญิงสายฝน  โจมพลอย
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
2. นายดิเรก  ไพฑูรย์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูศรี
2. เด็กหญิงวรกานต์  ประสมวงค์
3. เด็กหญิงอรวรา  สมาน
 
1. นางสาวจุรี  เพอบาน
2. นางสาวเกตน์สิริ  ขวัญคง
 
163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายปวีวัฒน์   อ้นบุตร
2. เด็กชายปิยะพล  ตั้นซ้าย
3. เด็กชายรอซี   ปัตตานี
 
1. นางขนิษฐา  โบบทอง
2. นางสาวทัศนีย์  ประตูใหญ่
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ราชบำเพ็ง
2. เด็กหญิงชลาลัย  สังข์รอด
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกิดรักษ์
 
1. นางบุญเสริม  สีนวลพุด
2. นางเกณิกา  พุฒทอง
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. เด็กชายเจษฎา  ชูกลิ่น
 
1. นางสาววิภาพร  พิรุณกาญจน์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักษา
 
1. นางมาลินี  ศรีประเสริฐ
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กชายสง  ซอง
 
1. นางสาวศศิธร  ชุมคง
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กชายฤทธิสรณ์   แดงขำ
 
1. นางรำพึง   ขุนจันทร์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กหญิงศุรดา  กลิ่นเกษร
 
1. นางอรรถกมล  สงทอง
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลิกี 1. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  ทำสวน
 
1. นางอนงค์  รักจิตต์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กชายสง  ซอง
 
1. นางสาวศศิธร  ชุมคง
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กหญิงกันติชา  ฉุนเฉียว
2. เด็กหญิงนรภัทร  ชูเดชา
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  พัดบุตร
 
1. นางมณฑา  คงแคล้ว
2. นางวิไลวรรณ  เปียตี้
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยวน 1. เด็กหญิงนันทนา  มาศโอสถ
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  เกตขาว
3. เด็กหญิงอรปรียา  มาศโอสถ
 
1. นางอัจฉรา  บินระหีม
2. นางวิไลลักษณ์  ศรีเนียม
 
174 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นุ้ยสุชล
2. เด็กชายวีรภาพ  ณ ระนอง
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางนันทวรรณ  ดำมุสิทธิ์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เรือทอง
 
1. นางสาวรัตนา   เจียวก๊ก
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  แสงขวัญ
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  ปานดำ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ดำใหม่
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำมี
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายธนกฤต   วีระสุข
 
1. นางสุพัจนี   เพ็ชรมีศรี
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดีเบา
 
1. นางสุดา  รายาโส้
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ล้าน
 
1. นางเรียม  แซ่เตี่ยว
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหิน 1. เด็กชายชนัตพล  คล่องทะเล
 
1. นางบุปผา  มุคุระ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายพีระพล  พรามณี
 
1. นางสาวศุภสุตา  ชุมนิรัตน์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กชายธนภัทร  หนูศิริ
 
1. นางอมรรัตน์  น้อยดำ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งครก 1. เด็กชายวัชรินทร์   สำหนาว
 
1. นายครรชิต   จงรักษ์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงนันทินี   ยาจิ
 
1. นางสาวอาฉะ   ลูกเจะ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ห้วยลึก
 
1. นางสาวอาฉะ   ลูกเจะ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา   คงกำเนิด
 
1. นายอนันต์   พิณสุวรรณ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กชายธนดล  มีศิลป์
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงทรรศิกา  ผกามาศ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีชุม
4. เด็กหญิงพาขวัญ  หวังกลิ่น
5. เด็กชายวิทยา  อินทร์ช่วย
6. เด็กชายอภิรักษ์  เกิดศิริ
7. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางมาลินี  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวกาญจนา  เกิดศิริ
3. นางเพ็ญศรี  อินต๊ะศรี
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายณัฐพล   หมาดทิ้ง
2. เด็กหญิงณิชนันทน์   ทองอุ่น
3. เด็กชายธีรภัทร   ห้วยลึก
 
1. นางสุพัจนี   เพ็ชรมีศรี
2. นางสาวอาฉะ   ลูกเจะ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 1. เด็กชายณัฐชัย  ศรีมัง
2. เด็กหญิงมาฤษา  เขียวระยับ
3. เด็กชายโยธิน  ชื่นบุตร
 
1. นางกัลยา  สุขขนาน
2. นางสุดา  บุตรหลี
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กชายสุธี  นุ่นน้อย
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  ชอบศิลป์
 
1. นายกันตวรวัตน์  ปลอดกรรม
2. นางเพ็ญศรี  อินต๊ะศรี
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายชารีฟ  หมั่นมา
2. เด็กชายภาคภูมิ  หญ้าปรัง
3. เด็กชายอานันท์  ปาไหน
 
1. นางวิภา  ศรีหมุน
2. นางบุญช่วย  บิลหนู
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กชายกรีระศักดิ์  หนูพิทักษ์
2. เด็กชายบุญนเรศ  นวลนิ่ม
3. เด็กชายรัชพล  ช่างเรือ
 
1. นางดาว  ขันพระแสง
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จ่าเหม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่จิ้ว
3. เด็กหญิงวัชพร  พรมดี
 
1. นางกาญจนา  บุญยารุณ
2. นางสาวสุภาพร  ผลผลา
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ปราบปราม
2. เด็กชายสมเกียรติ  สู่บุญ
 
1. นางสุพัจนี   เพ็ชรมีศรี
2. นายอดิลัน   คล่องแคล่ว
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงณฤดี  ด้วงวงษ์
2. เด็กชายธนกร  ชูทอง
 
1. นางออนอุมา  ศรีเณร
2. นางสาวสุภาวดี  นวลศิริ
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กหญิงหัสยา  โสหัส
2. เด็กหญิงไอริณ  น้ำใส
 
1. นางสุดา  รายาโส้
2. นางกรรณิกา  โพธิ์ศรี
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. นายวิเชียร  เจริญพร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ใฝทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  นวลศรี
2. นางสุภาภรณ์  เทพเสถียร
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กชายชานนท์  หาบหา
2. เด็กชายปธานิน  สุขศรีเพ็ง
3. เด็กชายอันวา  กามิน
 
1. นางจารีย์  สุวรรณคช
2. นางสาวปรียาพร  เกิดสุวรรณ
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายทินภัทร  ทองแก้วเกิด
2. เด็กชายธนกร  คงชนะ
3. เด็กชายสิทธินนท์  เมืองเกิด
 
1. นางฮาบือเสาะ  ศุภพรพงศ์
2. นางสาวรัตติกาล  สังข์โชติ