หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431, 432 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433, 434 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 12 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421, 422 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423, 424 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 12 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 12 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 12 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-


ติดต่อสอบถามได้ที่ นายเผชิญ อุปนันท์ 089-593-6603,นางสุจิน พรหมมาศ 088-752-5832,นายธีระวิทย์ สกุณา 083-645-3840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]