หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   11 ต.ค. 2559   12 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 12 ต.ค. 2559 09.00-10.30
2 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421, 422 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423, 424 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 12 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 12 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
7 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 12 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ห้อง 5219 12 ต.ค. 2559 09.00-10.00
2 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ห้อง 5218 12 ต.ค. 2559 09.00-10.00
3 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 ต.ค. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ห้อง -524 12 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ห้อง 5214-5215 12 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ห้อง 5213 12 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2559 13.00-16.00
6 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนพระธาตุมูลนิธิมัธยม โรงยิมเนเซียม 12 ต.ค. 2559 09.00-16.00
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุมูลนิธิมัธยม โรงยิมเนเซียม 12 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 13.00-14.00
2 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 14.00-16.00
3 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 และ 233 12 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 12 ต.ค. 2559 10.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ ลานกีฬาอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ อาคารโรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ อาคารเสริมพิชญา ชั้น 1 ห้อง ม.3 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 13.00-16.00
6 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 13.00-16.00
8 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง com 2 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง ลานร่มเย็น 12 ต.ค. 2559 13.00-16.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง ลานร่มเย็น 12 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611, 612, 613 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712, 713 12 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 13.00-16.00
8 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 13.00-16.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง 2 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง 1 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00

ติดต่อสอบถามได้ที่ นายเผชิญ อุปนันท์ 089-593-6603,นางสุจิน พรหมมาศ 088-752-5832,นายธีระวิทย์ สกุณา 083-645-3840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]